การบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ

Last modified: April 17, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ
Inventory Report Recording
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวน้ำทิพย์ ก่อเจริญวัฒน์, นางสาวชไมพร กองแก้ว
Miss Numthip  Kouchareanwat, Miss Chamaiporn  Kongkwang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์
Miss Virakarn  Tewinpibanpun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

น้ำทิพย์  ก่อเจริญวัฒน์ และ ชไมพร กองแก้ว. (2558). การบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท โซเนวา (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการรีสอร์ท และส่งออกอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งรีสอร์ท  จากที่คณะผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม และได้ปฏิบัติงาน ณ บริษัท โซเนวา (ไทยแลนด์) จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี แผนกบัญชีการเงินโดยได้รับมอบหมายหน้าที่บันทึกรับ-จ่ายสินค้า บันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ จัดทำแฟ้มเอกสารสินค้า  คณะผู้จัดทำจึงจัดทำรายงานเรื่อง การบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ เพื่อศึกษาขั้นตอนการบันทึกรับ-จ่ายสินค้า การบันทึกสินค้าคงเหลือ การจัดทำบัตรสินค้า และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนสามารถศึกษาได้จากรายงานเล่มนี้

คำสำคัญ:  รายงานสินค้าคงเหลือ, บันทึกการรับ-จ่ายสินค้า


Abstract

Soneva (Thailand) Company Limited is principally engaged in resort management, and exports resort equipment and decorations. The authors participating in the cooperative education program of Siam University worked at Soneva (Thailand) Company Limited as assistant accountants in the financial accounting department, with the responsibility to record goods receipts and payments, save inventory reports, and make document files. The authers prepared a report on “Inventory Report Recording” to study the process of recording goods receipts, inventory recording, creating product cards, and to solve any problems that occurred while making the work more efficient. Details and procedures can be studied from this report.

Keywords:  Inventory report, product receipt-payment record.


การบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ | Inventory Report Recording

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 156
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code