บ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท

Last modified: February 23, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท
Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรพรรณ  สุวรรณภา
Ms. Pornpan  Suwanapa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Ms. Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

พรพรรณ  สุวรรณภา. (2563). บ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจเรื่องบ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท มีวัตถุประสงค์เพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของโรงแรมได้ง่ายขึ้น รวมถึงเป็นการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา และยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการพิมพ์เล่มบุ๊คเลท และที่สำคัญคือลดการสัมผัสเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ซึ่งคิวอาร์โค้ดบุ๊คเลทนี้เป็นการสร้างการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ให้กับทางโรงแรม

จากผลการสำรวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าพักและพนักงานในโรงแรมที่มีต่อบ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10 มีช่วงอายุ 18-25 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.20 และเป็นอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.20 รู้จักโรงแรมบ้านวังหลังจากเฟซบุ๊ก จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80จากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานบ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท (Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet) มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.62

คำสำคัญ: บุ๊คเลท, คิวอาร์โค้ด, ความสะดวกสบาย, เทคโนโลยี


Abstract

This cooperative project was about the Baan Wang Lang Riverside QR Code Booklet. It was intended to facilitate access to hotel information smoothly and offered updated information, it also saved expenses for booklet printing, and reduced exposure to stay safe from COVID-19. This QR Code Booklet is a new type of promotion for the hotel.

From the survey results of the hotel guests and staff at Baan Wang Lang Riverside QR Code Booklet it was found that most were female, 31 people, for 72.10 percent; Most aged 18-25, 51.20 percent; student, for 37.20 percent; Those aware of Ban Wang Hotel through Facebook, 20 people, 46.50 percent; Most came by private car, 21 people, representing 48.80 percent. The table of mean and standard deviation of satisfaction towards Baan Wanglang Riverside QR Code Booklet had the highest level of satisfaction, with a mean of 4.62.

Keywords:  booklet, QR code, convenience, technology.


บ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท | Baan Wanglang Riverside QR Code BookletBaan Wanglang Riverside QR Code Booklet

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print