การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก

Last modified: July 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก
Public Relations and Marketing Through Social Media by Using Facebook
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชุติมา ชาตรี
Ms. Chutima  Chatree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Ms. Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

ชุติมา ชาตรี. (2562). การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สินค้าและการบริการของบริษัทแซทแอนด์ซันทัวร์ โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการใช้เฟซบุ๊กซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย และยังเป็นการสร้างการรับรู้ของลูกค้าเดิมและลูกค้ากลุ่มใหม่ นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์โปรแกรมทัวร์ต่าง ๆ ของบริษัท

หลังจากที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊กและเก็บข้อมูลให้กับทางบริษัทในช่วงเดือนกุมาภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้จัดทำได้พบว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนผู้ติดตามอยู่ที่ 392 คน และในช่วงเดือนมีนาคม มีผู้ติดตามอยู่ที่ 403 คน จึงเห็นได้ว่ามีผู้ให้ความสนใจ และติดตามเข้ามาดูเพจเฟซบุ๊กของบริษัทเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 11 คน ซึ่งถืออยู่ในระดับความพึงพอใจแก่สถานประกอบการเพราะอยู่ในช่วงของโควิด 19  และยังช่วยในการลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดให้กับทางบริษัทได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงงานการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊กสามารถทำให้เกิดความรับรู้ของลูกค้าได้จริง

คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์, การตลาด, สื่อสังคมออนไลน์, เฟซบุ๊ก


Abstract

Public relations and marketing through social media by using Facebook aimed to distribute the products and services of Sat and Sun Tour Company which allowed customers to easily access and create awareness of existing and new customers. It also improves the efficiency of the company’s tourism projects.

After doing public relations by Facebook and collecting information for the company from February to March 2020, the authors found that in February the company has 392 followers, and in March 403 followers. It showed that there were more people interested and followed the company’s Facebook page, up from the previous 11 people, which was considered a satisfaction level because of the Covid 19 situation. It also helped to reduce the cost of marketing for the company. Therefore, this study concludes that public relations and marketing through social media by using Facebook can raise customer awareness.

Keywords:  Public relations, Marketing, Social media, Facebook.


การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เฟซบุ๊ก | Public Relations and Marketing Through Social Media by Using Facebook

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2091
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code