มัฟฟินจากผักออร์แกนิค

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
มัฟฟินจากผักออร์แกนิค
Organic Vegetable Muffins
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวทวีภรณ์  กลางโนนงิ้ว, นางสาวมรกต  ฤชาพาณิชยกุล, นายวราณุพงศ์  สายทะเล
Ms. Taweeporn  Klangnon-ngiw, Ms. Mrakot  Ruechapanichayakul, Mr. Waranupong  Saithale
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สุนทร สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ทวีภรณ์  กลางโนนงิ้ว, มรกต  ฤชาพาณิชยกุล และ วราณุพงศ์  สายทะเล. (2563). มัฟฟินจากผักออร์แกนิค . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษาเรื่อง “มัฟฟินจากผักออร์แกนิค (ผักโขมปวยเล้งและ อโวคาโดโกโก้)”มีวัตถุจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการทำมัฟฟินจากผักออร์แกนิค (ผักโขมปวยเล้งและ อโวคาโดโกโก้) เพื่อศึกษาการยอมรับของสถานประกอบการที่มีวัตถุดิบมัฟฟินจากผักออร์แกนิค(ผักโขม   ปวยเล้งและ อโวคาโดโกโก้) จากแบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์มัฟฟินสูตรผักโขมปวยเล้งและ อะโวคาโด้โกโก้  พบว่า ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.67  อายุ 20-40 ปี ร้อยละ  53.33 ทำงานแผนกแบเกอรี่ร้อยละ 56.67 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยการยอมรับโดยรวมทุกปัจจัย ของสูตรผักโขมปวยเล้งได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.63±0.46  สูงกว่า สูตร  อโวคาโดโกโก้ ที่คะแนนเฉลี่ย 4.56±0.38 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส พบว่า สูตรผักโขมปวยเล้งได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.63±0.46 สูงกว่า สูตรอโวคาโดโกโก้ ที่คะแนนเฉลี่ย 4.57±0.40 และค่าเฉลี่ยโดยรวมความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สูตรผักโขมปวยเล้งได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.61±0.44 สูงกว่า สูตรอโวคาโดโกโก้ ที่คะแนนเฉลี่ย 4.55±0.37โดยสรุปแล้วจากแบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์มัฟฟินสูตรผักโขมปวยเล้งและ อะโวคาโด้โกโก้  พบว่าผู้ตอบแบบส่วนมากชอบสูตรผักโขมปวยเล้งมากกว่าสูตรอโวคาโดโกโก้ เป็นขนมที่นำมาดัดแปลงให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

คำสำคัญ: ผักออร์แกนิค, มัฟฟินผักโขมปวยเล้ง, มัฟฟินอโวคาโดโกโก้


Abstract

The purpose of this cooperative education project was to study the acceptance of establishments using organic vegetable muffins (Amaranth and Spinach, and Avocado Cocoa). According to the questionnaire on the developed product acceptance, it was found that most of the respondents were females (56.67%), aged 20-40 years (53.33%) and worked in the Bakery Department (56.67%). Overall acceptance of Amaranth and Spinach muffins had a mean of 4.63±0.46, which was higher than Avocado Cocoa muffins with a mean of 4.56±0.38. When the means of sensory properties were compared, Amaranth and Spinach muffins, had a mean of 4.63, which was higher than Avocado Cocoa muffins, with a mean of 4.57±0.40. For overall opinion towards the product, Amaranth & Spinach muffins had mean of 4.61±0.44, which was higher than Avocado Cocoa muffins, with a mean of 4.55±0.37. In conclusion, most of the respondents preferred Amaranth and Spinach muffins over Avocado Cocoa muffins. The ingredients of the muffins were adjusted to meet the need of health conscious consumers’ needs.

Keywords:  Organic vegetables, Amaranth and Spinach muffins, Avocado Cocoa Muffins.


มัฟฟินจากผักออร์แกนิค | Organic Vegetable Muffins

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 320
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print