การประเมินราคาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า

Last modified: March 16, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การประเมินราคาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า
Estimation and Installation of Electrical Systems
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นาย กฤตธัช จันทร์วุฒิคุณ, Mr. Kittatach Chanwuttikun
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษานี้นำเสนอการประมาณราคาระบบไฟฟ้าและการติดตั้งระบบไฟฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานจริง ของ บริษัท ตั้งธนาพิพัฒน์ จำกัด ซึ่งประกอบ กิจการรับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้าน อาคาร ตึกสูงและก่อสร้างอาคาร หน้าที่ที่รับผิดชอบ คือถอดแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารและติดตั้งระบบอัคคีภัย ควบคุมหน้างาน ประสานงานระหว่าง ช่างกับลูกค้า ดูแลคุณภาพการติดตั้ง เป็นต้น ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ก่อให้เกิด ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ใน ภายภาคหน้าหลังจบการศึกษาและเข้าสู่การทำงานจริง

คำสำคัญ: การถอดแบบระบบไฟฟ้า, การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, การประมาณราคา


Abstract

This cooperative education project presented estimation and installation of electrical systems with the purpose to learn the real working systems of Tungthanapipat Co., Ltd. The company designed and installed electrical systems in resident homes, high-rise buildings, and building construction. The main responsibility was to design the drawing of the electrical system inside a building and the fire alarm system installations, and coordinate technicians and customers. The internship provided knowledge and work experience that can be used in the future after graduation for real work.

คำสำคัญ: reproduction electrical systems, electrical system installations, estimation


ผศ. วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 114
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print