การควบคุมงานขุดหลุมเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 เควี ช่วงที่ 9 และ 10 ณ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Last modified: March 12, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การควบคุมงานขุดหลุมเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 เควี ช่วงที่ 9 และ 10 ณ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Supervising of Hole Digging for the Installation of 22 kV High-Voltage Power Poles, Phase 9 and 10 at Bo Kluea District, Nan Province
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายนนทวัฒน์ บุญเป็ง, Mr. Nonthawat Boonpen
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร – Asst. Prof. Vyapote Supabowornsathian
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2564 (2021)

บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอเกี่ยวกับ การควบคุมงานขุดหลุมเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 เควี ช่วงที่ 9 และ 10 ณ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นเรื่องของการศึกษาแบบแปลนทางวิศวกรรมไฟฟ้า และมาตรฐานการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงของ กฟภ. ระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาแบบแปลนทางด้านไฟฟ้า เช่น ตำแหน่งของจุดที่จะทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง, อุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 เควี แบบการก่อสร้างตามมาตรฐานของ กฟภ. เช่นขนาดของเสาไฟฟ้าแรงสูง ความลึกของหลุมในการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ขั้นตอนก่อนการขุดหลุมเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง รายละเอียดของการควบคุมงานขุดหลุมเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 เควี ช่วงที่ 9 และ 10 ณ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านและขั้นตอนการลงปฏิบัติงานได้อธิบายไว้ในเล่มนี้แล้ว โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้สามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในเรื่องแบบแปลนทางวิศวกรรมและมาตรฐานการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงของ กฟภ. ได้ต่อไป

คำสำคัญ: ไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 เควี, มาตรฐานของ กฟภ.


Abstract

This cooperative education project presented about the supervision of hole digging for the installation of 22 kV high-voltage power poles, phase 9 and 10 at Bo Kluea District, Nan Province. This is the subject of an engineering study and the standard for the installation of PEA’s high voltage poles during the cooperative education project of Siam University with the Provincial Electricity Authority, Nan Province. It consisted of a study of electrical plans such as the location of the point to install high voltage poles, and 22 kV high voltage pole head assembly equipment. Construction drawings were done according to PEA standards such as sizes of high voltage poles, the depth of the holes in the installation of high voltage poles. Before digging holes to provide the details of the control of hole digging for the installation of 22 kV high-voltage power poles, phase 9 and 10 at Bo Kluea District,Nan Province. The implementation process was described in this research.This cooperative project can be used to benefit further study on engineering plans and standards for the installation of high voltage poles of PEA.

คำสำคัญ: High Voltage System 22 kV, Standard of PEA.


ผศ. ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร – Asst. Prof. Vyapote Supabowornsathian, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 2/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print