การบันทึกบัญชีขายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express

Last modified: September 12, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีขายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express
Recording Sales Transactions via Express Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนพพล สุสม, นายณัฐวุฒิ  ศรสุวรรณ์
Mr. Noppol Susom, Mr. Nuttawut Sonsuwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์  หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairattanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

นพพล สุสม และณัฐวุฒิ  ศรสุวรรณ์. (2560). การบันทึกบัญชีขายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Susom N., Sonsuwan N. (2017). Recording sales transactions via Express accounting software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

     บริษัทพีเอ็นเอส แอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัดให้บริการการทำบัญชี ให้บริการปรึกษาด้านบัญชีและภาษี การตรวจสอบบัญชี  และบริการอื่นๆ ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่พีเอ็นเอส  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยก ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารทางบัญชี จัดทำรายงานภาษีขาย บันทึกรายการขายและภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กเพรส กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มและจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน ก่อนหน้านี้คณะผู้จัดทำไม่มีทักษะการทำงานด้วยเหตุนี้ทำให้งานล่าช้าและใช้เวลามาก

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสสำหรับงานบัญชี  มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผู้จัดทำมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: การบันทึก, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส, เอกสารทางบัญชี


Abstract

PNS Accounting Group Company Limited is a business that provides accounting services, accounting and tax consulting, auditing, and other services.  While attending the internship under the cooperative program at PNS, the team was assigned to classify and check accuracy and completeness of accounting documents, prepare output tax reports, record sales transactions via the Express Accounting software, reconcile Vat Added Tax, and arrange accounting documents for ease of use. Previously, the team did not have work skills, and this caused delays and was time consuming.

This project allowed the team to gain more knowledge, understanding on procedures of using Express Accounting, and increase work skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project to be useful to interested parties.

Keywords:  recording, Express Accounting software, accounting documents.


การบันทึกบัญชีขายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express|Recording Sales Transactions via Express Accounting Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 79
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code