การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

Last modified: August 17, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
Storage of Supporting Documents for Accounting Records
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ณัฐรัตน์ สัมพันธ์วงค์ รหัส 6204300078
Miss Nattharat Samphanwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ณัฐรัตน์ สัมพันธ์วงค์. (2564). การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Samphanwong N. (2021). Storage of supporting documents for accounting records. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

สำนักงานกรุงไทย-แอกซ่า (คุณภัทรกร) ดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างความคุ้มครองทางการเงินด้วยประกันชีวิต เป็นกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์

จากการปฏิบัติงานในโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ สำนักงานกรุงไทย-แอกซ่า (คุณภัทรกร) ในครั้งนี้ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี จากพนักงานที่ปรึกษาให้จัดเก็บเอกสารทางการบัญชีตามหมวดหมู่ เนื่องจากเอกสารมีค่อนข้างเยอะ ยากต่อการค้นหาเอกสาร ทางผู้จัดทำเลยสนใจในโครงงานเรื่อง การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  เพื่อเป็นการช่วยให้ง่ายต่อการลงบัญชี ง่ายต่อการค้นหา หยิบไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติในโครงงานสหกิจศึกษาครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้ในการทำงานในวิชาชีพบัญชีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: การจัดเก็บเอกสาร, แฟ้มเอกสาร, การสแกนเอกสาร


Abstract

Krungthai-AXA Office (Khun Pattarakorn) provides financial protection with life insurance as a group of life insurance, health, and asset management businesses. The cooperative education project of Siam University at Krungthai-AXA Office (Mr. Pattarakon) assigned the student as an assistant accountant for the consultant staff to store accounting documents by category. There were quite a lot of documents and are difficult to find. The student was interested in the project on the storage of supporting documents for accounting records in order to make it easier to find and use quickly. The author sincerely hopes that this cooperative education project will be able to bring all the experience gained from work in the accounting profession and be beneficial to those who study further.

Keywords:  document storage, file, scanning.


การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี | Storage of Supporting Documents for Accounting Records

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 213
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code