ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ ของแผนกงานสารบรรณสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

Last modified: February 27, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ ของแผนกงานสารบรรณสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
Satisfactory of Documentary Department, Bridge Construction Office,Department of Highway
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปาณธีร์ ประกิตติกุล
Miss Panatee  Prakittikul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Dr. Kwanjai  Unthavatanapaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ปาณธีร์ ประกิตติกุล. (2560). ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ ของแผนกงานสารบรรณสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกงานสารบรรณ สานักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกงานสารบรรณ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มาติดต่องานแผนกสารบรรณ 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ที่ให้บริการ เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสอบถามเรตติ้งสเกลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ จากการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านปัจจัยทางการบริการ และนามาวิเคราะห์พบว่า 1)ปัจจัยด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ/คุณภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการชี้แจงและแนะนาขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและซับซ้อนมากที่สุด โดยมีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 2)ปัจจัยด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านที่พนักงานมีความรู้ทักษะอย่างเหมาะสมมากที่สุด โดยมีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 3)ปัจจัยด้านสถานที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านความสะอาดของสถานที่มากที่สุด 4.37 ซึ่งอยู่ในระดับดี จากการศึกษาปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี ข้อเสนอแนะควรมีการอบรมเพิ่มทักษะเกี่ยวกับงานและการให้บริการเพิ่มเติม

คำสำคัญ: ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกงานสารบรรณ, สำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวง


Abstract

This cooperative study is entitled Satisfactory of Documentary Department, Bridge Construction Office, Department of Highway. The researcher aimed to achieve these objectives: 1. Study the factors of Satisfaction of the Documentary Department; 2. Discover satisfaction of any personal contact with the department; 3. Study for an appropriate workplace environment for the department. The tools used to collect data and analysis are rating-scale method, Statistical tools including, median and percentages. From the study, it found that the process and quality of the process, personal, and location. The first satisfactory was process, the results showed that samples satisfied with the complexity and ease of process with the department at 4.50 median.

The second satisfactory was personal, the third satisfactory was location, the results showed that samples satisfied with cleanliness of the department at 4.37 median. The three satisfactory factors combined had a 4.40 median, which were categorized in good satisfaction. Suggestion: Training on related skill and services is highly recommend to improve the overall satisfactory of the department.

Keywords: Satisfactory of Documentary Department, Bridge Construction Office, Department of Highway.


ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ ของแผนกงานสารบรรณสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง / Satisfactory of Documentary Department, Bridge Construction Office, Department of Highway

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 183
Previous: ความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสินค้า (น็อต) ของ บริษัท เจ.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด (J.S. Steel Products)
Next: การจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสินค้าด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code