คัพเค้กกากถั่วเหลืองเลมอน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คัพเค้กกากถั่วเหลืองเลมอน
Soybean Cupcakes with Lemon
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววิสนันท์ ถาวรสวัสดิ์
Ms. Wissanan  Thauaonsawat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Miss Jinjuta  Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

วิสนันท์ ถาวรสวัสดิ์. (2562). คัพเค้กกากถั่วเหลืองเลมอน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง คัพเค้กกากถั่วเหลืองเลมอน (Soybean Cupcakes with Lemon) จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ลดต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่ได้นำไปใช้โยชน์จากภายในแผนกครัว เพื่อเพิ่มทางเลือกอาหารวีแกนให้สำหรับแขกของทางโรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ในส่วนของผู้จัดทำได้ใช้แบบสอบถามเพื่อทำแบบประเมินแบบประสาทสัมผัส จำนวน 20 ชุด โดยผู้ให้ข้อมูลคือ บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มลูกค้า จากการประเมินพบว่า ด้านเนื้อสัมผัสของคัพเค้กและด้านสีสันของอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านรสชาติของคัพเค้ก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านกลิ่นของคัพเค้ก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความคิดสร้างสรรค์ของคัพเค้กมีค่าเฉลี่ย 3.95

คำสำคัญ: คัพเค้ก, กากถั่วเหลือง, วีแกน


Abstract

The objective of “Project Soybean Cupcakes with Lemon” was to reduce the cost of raw materials that are not utilized in the kitchen in order to increase vegan options for guests of Berkeley Hotel Pratunam. A questionnaire was created to complete 20 sensory assessments. Data providers were general public who represent customers. From the evaluation, it was found that the texture of the cupcake and the color of the food had an average of 4.15. The taste of the cupcake had an average of 4.05. The smell of the cupcake had an average of 4.00. The creativity of the cupcake had an average of 3.95.

Keywords:  cupcake, soybean meal, Vegan.


คัพเค้กกากถั่วเหลืองเลมอน | Soybean Cupcakes with Lemon

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 662
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print