ลูกบอลขจัดคราบในโถสุขภัณฑ์

Last modified: February 1, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ลูกบอลขจัดคราบในโถสุขภัณฑ์
Toilet Bowl Cleaner – Green Power
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปิยนันท์ มะแม้น, นางสาวพัทธนันท์ ยินดีธีป, นางสาววรดา อภิญญาณสัจจะ
Miss Piyanan Mamaen, Miss Pattanun Yindeetheep, Miss Vorada Apinyansajja
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Miss Jinjuta Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ปิยนันท์ มะแม้น, พัทธนันท์ ยินดีธีป และ วรดา อภิญญาณสัจจะ. (2561). ลูกบอลขจัดคราบในโถสุขภัณฑ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความความสะอาดห้องน้ำของโรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ เพื่อดับกลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องน้ำไม่ให้มีกลิ่นออกมาภายในห้องรับแขก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลที่ทําให้เกิดอันตรายและเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับทางโรงแรมในแผนกแม่บ้าน โดยรวมจากการทำแบบสอบถามในแผนกแม่บ้าน จำนวน 20 คน และนำไปประเมินคุณภาพความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ แผนกแม่บ้านของโรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์

ผลสํารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบในโถสุขภัณฑ์ จากตารางความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์คิดเป็น 4.70  ผลิตภัณฑ์ลูกบอลขจัดคราบและกลิ่นในโถสุขภัณฑ์อยู่ในระดับความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46

คำสำคัญ: ลูกบอลขจัดคราบ, โถสุขภัณฑ์, โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์


Abstract

The objectives of this cooperative education report were: 1. reduce the cost of purchasing cleaning products for bathroom in Ramada Plaza Riverside Hotel; 2. to eliminate odors from hotel bathroom because they could be smelled in the living room; 3. to produce a product which does not cause any danger; and 4. provide a new product that is beneficial for House-Keeping department in the hotel. Twenty questionnaires were distributed to the house-keeping department and evaluated the quality related to the product from house-keeping department of Ramada Plaza Riverside Hotel.

The evaluation results indicated the satisfaction related to the Toilet Bowl Cleaner – Green Power displayed in the table of interest in the product shows 4.70. Toilet Bowl Cleaner – Green Power is in high satisfaction level by the average of 4.46.

Keywords:  Toilet Bowl Cleaner, Cleaning products, Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside.


ลูกบอลขจัดคราบในโถสุขภัณฑ์ / Toilet Bowl Cleaner – Green Power

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1222
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print