สบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดาริน

Last modified: February 2, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดาริน
Luffa Soap from Mandarin Orange Peel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว กิตติยา  สุทธา, นาย ภรัณยู  พฤกษาเกษมสุข, นางสาว วิไลวรรณ  เทศดนตรี
Ms. Kittiya Sudtha, Mr. Parunyoo Phrueksakasensuk, Ms. Wilaiwan Tesdontree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ จินต์จุฑา ไชยศรีษะ
Ms. Jinjuta  Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

กิตติยา สุทธา, ภรัณยู พฤกษาเกษมสุข และ วิไลวรรณ เทศดนตรี. (2562). สบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดาริน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ  ริเวอร์ไซต์  ในส่วนของแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Department) คณะผู้จัดทำได้คิดค้นผลิตภัณฑ์สบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดาริน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการซื้อสบู่ของโรงแรม เพื่อศึกษาค้นคว้ากระบวนการทำสบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดาริน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะโดยการนำกลับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับทางโรงแรม โดยประเมินความพึงพอใจโดยผู้ตอบแบบสอบถามจากพนักงานแผนกแม่บ้าน โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ จำนวน 30 ชุด จากการทำการประเมินความพึงต่อใจต่อผลิตภัณฑ์สบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนริน พบว่า ระดับความพึงพอใจเป็นความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์สบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดารินมีรูปร่างที่เหมาะสมกับสถานที่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และผลิตภัณฑ์ชื่นชอบกลิ่นสบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดาริน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ตามลำดับ

คำสำคัญ: สบู่ใยบวบ, เปลือกส้มแมนดาริน


Abstract

By attending the internship under the cooperative education project for the Housekeeping Department at Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside Hotel, the authors initiated and invented a luffa soap product from mandarin orange peels. The objectives of this project were: 1) to reduce the cost of buying general soaps; and 2) to study the process of making luffa soap from mandarin orange peel in order to develop a new product from waste for the hotel benefits. The authors conducted a satisfaction survey to ask the Housekeeping Department employees’ satisfaction with the developed product by distributing 30 copies of the questionnaire. The results of evaluating satisfaction were indicated as two aspects gained the highest level of satisfaction, namely: product shape that is suitable for the place with a mean of 4.63 and product scent preference with a mean of 4.57.

Keywords:  Luffa soap, Mandarin Orange peel.


สบู่ใยบวบจากเปลือกส้มแมนดาริน / Luffa Soap from Mandarin Orange Peel

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1029
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print