ขั้นตอนการเขียนข้อความโฆษณากรณีศึกษาเว็บไซต์คอร์สเรียน ออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ ของบริษัท Ovia Three ใน พ.ศ. 2561

Last modified: July 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการเขียนข้อความโฆษณากรณีศึกษาเว็บไซต์คอร์สเรียน ออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ ของบริษัท Ovia Three ใน พ.ศ. 2561
The Advertising Procedures Case Study of Education Online Website of Ovia Three Company Ltd., 2018
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว จุฑามาศ เหมือนเอี่ยม
Ms. Chuthamas Mueanaiam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
Mr. Pawat Chanpen
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

จุฑามาศ เหมือนเอี่ยม. (2560). ใขั้นตอนการเขียนข้อความโฆษณากรณีศึกษาเว็บไซต์คอร์สเรียน ออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ ของบริษัท Ovia Three ใน พ.ศ. 2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Mueanaiam J. (2017). The advertising procedures case study of education online website of Ovia Three Company Ltd., 2018. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ขั้นตอนการเขียนข้อความโฆษณากรณีศึกษาเว็บไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ ของบริษัท Ovia Three ใน พ.ศ. 2561” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนการโฆษณา บริษัท Ovia Three ซึ่งประกอบไปด้วยการทำงานโฆษณา ลักษณะการคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดข้อความโฆษณา และเพื่อได้เรียนรู้ขั้นตอนในการคิดข้อความเพื่อการโฆษณา

บริษัท OVIA THREE ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบเว็บไซต์ การโฆษณาออนไลน์ จัดทำระบบ E-Commerce และ Online Marketing ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยตำแหน่ง Copy Writer (คนเขียนคำโฆษณา)โดยมีหน้าที่รับผิดชอบคิดและเรียบเรียงข้อความโฆษณาบนเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค คอร์สเรียนออนไลน์ของบริษัท Ovia Three

ผลจากการศึกษาจากการฝึกสหกิจ พบอุปสรรค์ในการทำงานคือ ในบางการทำงานตัวผู้ทำรายงานเองนั้น พบปัญหาในการคิดและเขียนข้อความโฆษณาในรูปแบบภาษาอังกฤษ จึงเป็นอุปสรรค์ในการทำงาน แต่ตัวผู้จัดทำรายงานก็ได้มีพยายามการปรับปรุงและแก้ไขความเรียบร้อยของจนงานสำเร็จด้วยดี

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นี้ นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และได้บูรณาการองค์กรซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู้การทำงานอย่างมืออาชีพในอนาคต

คำสำคัญ : การโฆษณาออนไลน์, การคิดข้อความโฆษณา


Abstract

This cooperative study examines the working process of advertising produres: case study of education online website of Ovia Three Company Ltd.,2018 It has objective to study the working process of the company, which include advertising, initiative, and text writing for advertising publication.

Ovia Three Company operates the website design, online advertising, e-commerce, and online marketing. The student was assigned to work as a copywriter assistant  (advertising writer) with responsibilities to initiate texts media for website and Facebook of the company’s advection online website. It is indicated the student had to make a double check before submission to ensure the accuracy of work. Throughout 16 weeks, with the company, the student can develop many working skills that are very helpful for future career development

Keywords: Advertising online, copywriter.


ขั้นตอนการเขียนข้อความโฆษณากรณีศึกษาเว็บไซต์คอร์สเรียน ออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ ของบริษัท Ovia Three ใน พ.ศ. 2561 | The Advertising Procedures Case Study of Education Online Website of Ovia Three Company Ltd., 2018

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 281
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles