ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัทงาน THAIFEX-World of food Asia 2018 (Booth Thai Inno Food)

Last modified: July 2, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัทงาน THAIFEX-World of food Asia 2018 (Booth Thai Inno Food)
The coordinating procedures of Thai Inno Food case study of THAIFEX-Word of food Asia 2018
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศิริพร ศรีวิเศษ
Ms.Siriporn Srivisas
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ศิริพร ศรีวิเศษ. (2560). ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัทงาน THAIFEX-World of food Asia 2018 (Booth Thai Inno Food). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในหัวข้อ “ ขั้นตอนการประสานงานจัดกิจกรรมพิเศษในบูทTHAI INNO FOOD งาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 ”วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ 1.เพื่อศึกษาขั้นตอนการประสานงานจัดบูท THAI INNO FOOD 2.เพื่อศึกษาขั้นตอนการแก้ไขงานเฉพาะหน้าต่างๆภายในบูท
ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานตำแหน่ง Account Executiveโดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและทีมงานเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานที่กำลังจะนำเสนอผลงานหรือโฆษณาวิธีการศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรมGmail / line และ โทรศัพท์ ในการผสานงานกับ Supplier กลางของทางงานTHAIFEX เพื่อส่งไฟล์ 3Dบูท และ floorplan ให้Supplier รับรู้ว่าเราจะสร้างบูทแบบไหนใช้ไฟกี่วัตต์เพื่อสร้างบูทตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ผลการศึกษาในครั้งนี้จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงจึงสามารถเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการประสานงานจัดบูทกับลูกค้าและ Supplier เพื่อให้การสร้างบูทออกมาถูกใจลูกค้าและบริษัทมากที่สุดข้อเสนอแนะจากการที่ได้ลงฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในหัวข้อขั้นตอนการประสานงานจัดบูท THAI INNO FOOD งาน THAIFEX-World of Food Asia 2018ได้เล็งเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียในการปฏิบัติงานจริงการแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า
นอกจากนั้นผู้จัดทำจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้วยังได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริงและได้บูรณาการองค์ความรู้จากการศึกษาเข้ากับการทำงานในสถานประกอบการจริงและสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานจริงได้ในอนาคตซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: การประสานงาน, กิจกรรมพิเศษ


Abstract

This cooperative report examines the coordiwating procedures of THAIFEX-World of Food Asia 2018. The obgectives are to study the werking procedures to organize Thai Food booth and resolve the problems during the event.

The student war assigned to work as an “Accurnt Erccutive” having key responsibilities to coordinate between customers and team members. This work relied on various applications such as Gmail, Line and telephone call to coordinate with the suppliers of THAIFEX. The study found that there are numerous processes to get these tasks done and student can learn more how to deal with the various kinds of customers and suppliers.

Keywords:  Coordination, THAIFEX.


ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัทงาน THAIFEX-World of food Asia 2018 (Booth Thai Inno Food) / The coordinating procedures of Thai Inno Food case study of THAIFEX-Word of food Asia 2018  

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 232
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles