กระบวนการสร้างสรรค์รายการ กู๊ดมอร์นิ่ง อินไซต์ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เดย์

Last modified: July 7, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการสร้างสรรค์รายการ กู๊ดมอร์นิ่ง อินไซต์ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เดย์
The Creative Process of “Good Morning Inside and Entertainment Day” in 2018
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจุฑามาศ เสริมสินสุข, นางสาวอาทิตยา ธนชัยสาทร
Mrs. Juthamas Sermsinsuk , Mrs. Artitthaya Tanachaisatorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
Nuttawut Singnongsaung
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
Radio-Television-Film
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

จุฑามาศ เสริมสินสุข และอาทิตยา ธนชัยสาทร. (2560). กระบวนการสร้างสรรค์รายการ กู๊ดมอร์นิ่ง อินไซต์ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เดย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างสรรค์รายการ กู๊ดมอนิ่ง อินไซด์ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เดย์” มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการกู๊ดมอนิ่ง อินไซด์ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เดย์ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด  2.เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ของรายการ กู๊ดมอนิ่ง อินไซด์ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เดย์

ผลการศึกษาพบว่าการผลิตรายการ “กู๊ดมอนิ่ง อินไซด์ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เดย์” มีขั้นตอนในการผลิตดังต่อไปนี้ 1. ขั้นตอนก่อนการผลิต การค้นคว้าหาข้อมูล การเรียบเรียงสคริปท์ข่าว และ การเขียนตารางการถ่ายทำ(Rundown) 2. ขั้นตอนการผลิต ถ่ายทำตามที่ได้เตรียมข้อมูล คอยให้สัญญาณพิธีกร ตรวจความเรียบร้อยของไฟล์งานและหาภาพเพื่อใช้ในการออนแอร์ 3. ขั้นตอนหลังการผลิต ส่งไฟล์การถ่ายทำและตรวจความเรียบร้อยของไฟล์ เพื่อตัดต่อและส่งงานออกอากาศ ซึ่งการผลิตรายการโทรทัศน์คนที่ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตรายการ(Producer) ต้องมีความรับผิดชอบสูงและรอบคอบในการทำงาน

 

คำสำคัญ: การผลิตรายการ, โปรดิวเซอร์, กระบวนการสร้างสรรค์รายการ


Abstract

The report on cooperative education project is entitled “Good Morning Inside and Entertainment Day” The objective is to study the production process of Good Morning Inside and Entertainment Day, and study the role of assistant producer.

The result found that the production process of “Good Morning Inside and Entertainment Day” has steps of the production process comprising of Pre-production: Research Compiling news scripts and running scripts, 2. Production: shoot as prepared, give a signal to the anchor and Check the file and find the image for use on air and 3. Post-production: Sending a clip and checking the accuracy of the file.

Keywords: production,  producer,  creating a process.


กระบวนการสร้างสรรค์รายการ กู๊ดมอร์นิ่ง อินไซต์ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เดย์ / The Creative Process of “Good Morning Inside and Entertainment Day” in 2018

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์  / Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 306
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print