ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 และ ประกันสังคม

Last modified: August 3, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 และ ประกันสังคม
The Preparation for Withholding Income Tax Return and Social Security.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรรณา ไชลสี และ นางสาวชโลทร มีมาก
Miss. Wanna  Chailasee 5804300371Miss. Chalothon  Meemak 5804300481
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วรรณา ไชลสี และ ชโลทร มีมาก. (2560). ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 และ ประกันสังคม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

สำนักงานพิภัทราการบัญชี เป็นสำนักงานบัญชีที่รับจัดทำบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภำษี การดำเนินงำนภายในสำนักงาน จะให้บริการสำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นการติดต่อ และสื่อสารในงานด้านบัญชี ด้ำนภาษี ด้านนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่ำย และการหักเงินประกันสังคมที่ต้องนำส่ง จากการได้ออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาสำนักงานบัญชี พบว่าระบบบัญชีมีความสำคัญอย่างมาก นื่องจากการยื่นแบบภาษี เป็นหน้าที่ของบุคคลผู้มีเงินได้ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อความถูกต้องและความโปร่งใสในการยื่นภาษี ผู้จัดทำ ได้เห็นถึงความสำคัญ บุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษี อาจยังขาดความเข้าใจในเรื่องของหลักการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย จึงได้จัดทำ รายงานเรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1และประกันสังคม. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1 เพื่อศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 และประกันสังคม 2 เพื่อศึกษาวิธีการกรอกแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 และประกันสังคม 3 เพื่อศึกษาวิธีการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 และประกันสังคมให้แก่ กรมสรรพากร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกรอกแบบภาษี ได้อย่างถูกต้อง

คำสำคัญ: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 และประกันสังคม, ระบบบัญชี, การยื่นแบบภาษี


Abstract

The trainees had studied and operated their co-operative education at Pipattra Accounting Office. The office services include accounting and taxing jobs. The company gives advice about implementing database and accounting system together with registering new businesses and brands. This company includes the service of accountings and a standardized taxation.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Pipattra Accounting Office. The responsibilities were studying the information and documents related to withholding income tax return and social security, studying how to fill the forms of withholding income tax return and social security and studying how to correctly submit the withholding income tax return and social security forms.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords: Withholding Tax, Social Security, Filing Tax Form.


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 และ ประกันสังคม The Preparation for Withholding Income Tax Return and Social Security.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1292
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code