เทคนิคการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร

Last modified: August 23, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เทคนิคการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร
The study of physical inspection of inventory and fixed assets
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชัญญา นกเล็ก 5604300430, นางสาวพัทธ์ชญา ชิวค้า 5604300432
Miss Chanya Noklek 5604300430, Miss Patchaya Chewka 5604300432
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ชัญญา นกเล็ก และ พัทธ์ชญา ชิวค้า. (2558). เทคนิคการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอ็นวาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบัญชี การออกแบบระบบบัญชี บันทึกการทำธุรกรรมทางธุรกิจ การจัดทำงบการเงินพร้อมกับการวิเคราะห์งบประมาณ จัดอบรมสัมมนาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบสินทรัพย์

จากการที่ได้เข้าปฏิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษาในบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี โดยการออกตรวจนับสินทรัพย์ถาวร การตรวจสินค้าคงคลัง และการติดรหัสให้กับสินทรัพย์ซึ่งบริการตรวจสอบสินทรัพย์เป็นการแก้ปัญหาหรือลดการทุจริตในองค์กร และลดโอกาสการหายไปของสินทรัพย์ การนำรหัสเข้ามาในการช่วยการตรวจสอบจะทำให้การตรวจสอบนั้นรวดเร็วและได้ข้อมูลสินทรัพย์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

 

คำสำคัญ: สินทรัพย์ถาวร, การตรวจนับสินทรัพย์ถาวร, การตรวจสอบสินทรัพย์


Abstract

The trainees studied and operated their co-operative education at NYC management Co., Ltd This company was established in 2000 by the ex-management and staff of world-class accounting, auditing, and tax firms, the big 4 companies. They have extensive experience and great expertise in various type of business ranging from; manufacturing, trading, service, construction, hotel, restaurant, transportation, gas station, and also juristic persons etc. Auditing service consists of full statutory external audit, internal audit, accounting system review and design of internal control.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at NYC management Co., Ltd. The responsibilities were fixed assets inspection, inventory observation with mandated by generally accepted auditing standards.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords:  Fixed Assets Inspection, Inventory Observation, auditing Standard.


เทคนิคการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร / The study of physical inspection of inventory and fixed assets

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3070
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code