ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop โดยบริษัท Outlet 108 จำกัดปี 2018

Last modified: June 23, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop โดยบริษัท Outlet 108 จำกัดปี 2018
The graphic design process of Adobe Photoshop at Outlet 108 Company Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนิศา ประจวบโชค
Ms.Nisa Prajuabchok
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นิศา ประจวบโชค. (2560). ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop โดยบริษัท Outlet 108 จำกัดปี 2018. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop โดยบริษัท Outlet 108 จำกัดปี 2018” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการออกแบบกราฟิกสื่อออนไลน์ สื่อโฆษณาเพื่อลงสื่อออนไลน์ของบริษัท Outlet 108 จำกัด
2. เพื่อศึกษาเทคนิคการทำภาพกราฟิกจากโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop
ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนก กราฟิก ตำแหน่ง ผู้ช่วยกราฟิก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกและตกแต่งภาพ จัดวางองค์ประกอบของรูปภาพให้เหมาะสมและสวยงามตามแบบที่บริษัทต้องการให้ลูกค้าเข้าใจ

ผลจากการศึกษา ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นั้น ได้ฝึกพัฒนาการด้านทักษะในทางวิชาชีพตามสภาพจริง เช่น เครื่องมือในการทำงาน เทคนิคต่างๆ ได้ฝึกได้เรียนรู้งานในด้านที่ไม่เคยรู้มาก่อน การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานในการทำงานเป้นทีม ทำให้เรามีประสบการณ์ และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในอนาคต

จากการไปฝึกสหกิจศึกษาได้ฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาทำให้เกิดความรอบคอบกับทุกสถานการณ์ เพราะทำงานในสถานที่จริงทุกอย่างต้องถูกต้องและเป็นระบบระเบียบ

 

คำสำคัญ: กราฟิก, ออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, สื่อออนไลน์


Abstract

This study examines the Graphic Design Process of Adobe Photoshop at Outlet 108 Company Ltd., aiming to study the design process of the company’s online content, and to comprehend the technique Power by the Adobe Illustrator and Adobe Photoshop programs. The student was assigned to work in the department of graphic design as a graphic designer assistant. Responsibilities were to do graphic design and arrange the layout to meet with the demands from customers. The study found that all working tools are crucial to get the tasks done. At the end, student can learn more and have greater knowledge that is very helpful For future career development.

 

Keywords:  Graphic, Design, Online media.


ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop โดยบริษัท Outlet 108 จำกัดปี 2018 / The graphic design process of Adobe Photoshop at Outlet 108 Company Ltd

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2489
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles