ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษกรณีศึกษางาน Giant Wonderland ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี พ.ศ.2561

Last modified: June 23, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษกรณีศึกษางาน Giant Wonderland ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี พ.ศ.2561
The working process of special event “Giant Wonderland” at Central Plaza Westgate 2018
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรรทิภา คงยิ่ง
Ms.Punthipa Kongying
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พรรทิภา คงยิ่ง. (2560). ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษกรณีศึกษางาน Giant Wonderland ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี พ.ศ.2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวข้อ ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษกรณีศึกษางาน Giant Wonderland ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้

1.เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษกรณีศึกษางาน Giant Wonderland ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี พ.ศ.2561
2.เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาเวสต์เกต ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่การตลาด (ฝ่าย Event และ ดูแลพื้นที่) รับบรีฟของงาน Giant Wonderland แล้วทำการค้นหาContact ของร้านช็อกโกแลต , ขั้นตอนการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอการร่วมออกบูธ , ขั้นตอนการส่งรายละเอียดงานให้กับลูกค้า , รวมไปถึงขั้นตอนในการออกใบเสนอราคาและทำหนังสือสัญญาในการออกบูธของงาน โดยแต่ละฝ่ายก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่การทำงานของฝ่ายนั้น ๆ
ผลการศึกษาในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทำให้ได้มีการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของการทำงานและการจัดกิจกรรมพิเศษ , ได้มีการเรียนรู้วิธีติดต่อและประสานงานกับทางลูกค้าพร้อมทั้งยังได้เรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ข้อเสนอแนะ ผลการปฏิบัติงานสหกิจในครั้งนี้ทำให้ทราบถึง การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญร่วมร้านค้ามาร่วมออกบูธ ขั้นตอนของการทำงานในแต่ละขั้นตอนและการใส่ใจรายละเอียดในการทำงานให้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ: การส่งเสริมการขาย, การจัดกิจกรรมพิเศษ


Abstract

The cooperative study investigates the working process of special event called “Giant Wonderland” at Centrel Plaza Westgate 2018. It has objective to study the working process of this event, problems, and limitation for achievement. The student was assigned to work as the marketing officer doing event and area management. Main responsibilities were to get orders from customers, contact organizers, brief the customers and propose the budget. The result found that each working process is specific and required great attention to get the task done correctly. Student can enhance working skill, learn to work with a team, and have a chance to work in the real world situation.

 

Keywords:  Sale promotion, special event.


ขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษกรณีศึกษางาน Giant Wonderland ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี พ.ศ.2561 / The working process of special event “Giant Wonderland” at Central Plaza Westgate 2018

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 206
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles