ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุอัลบั้มรวมเพลงฮิตของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561

Last modified: June 23, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุอัลบั้มรวมเพลงฮิตของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561
The study of radio spot production for hit albums of GMM Public Company Limited 2018
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพงศธร ชัยชะนะ
Mr.Phongsathorn Chaichana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พงศธร ชัยชะนะ. (2560). ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุอัลบั้มรวมเพลงฮิตของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุอัลบั้มรวมเพลงฮิตของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุอัลบั้มรวมเพลงฮิตของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 และศึกษารูปแบบของสปอตโฆษณาวิทยุอัลบั้มรวมเพลงฮิตของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561

ผลของการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุอัลบั้มรวมเพลงฮิตของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การเตรียมข้อมูล 2) รับมอบหมายการทำสคริปสปอต 3) เขียนสคริปและคัดเลือกเพลงจากระบบของบริษัท 4) จองห้องบันทึกเสียงผลิตสปอตโฆษณา 5) บันทึกเสียงสปอตโฆษณา 6) ตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรม Pro Tools 7) ออกอากาศ ส่วนรูปแบบของสปอตโฆษณาวิทยุอัลบั้มรวมเพลงฮิตของทางบริษัท เป็นสปอตรูปแบบ Loose Spot มีความยาว 30 วินาทีต่อ 1 เรื่อง และออกอากาศช่วงคั่นระหว่างรายการต่างๆที่ออกอากาศ

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ ภายใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับประสบการณ์ในการทำงานด้านการครีเอทีฟเพื่อให้มีความชำนาญ เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการก้าวเข้าสู่การทำงานแบบมืออาชีพ

 

คำสำคัญ: สปอตโฆษณา, สปอตโฆษณาวิทยุ, อัลบั้มรวมเพลงฮิต


Abstract

This report studies the radio spot production for hit albums produced by GMM Public Company Ltd. The Objective is to understand the working process of radio spot production of the company.

The results found that there are seven processes that included: 1) Data preparation 2) Writing manu script 3) Select musics 4) Reserve recording room 5) Sound recording 6) Edition with pro tools, 7) and broadcasting. All albums were around 30 seconds in length for one story. Throughout 16 weeks with the company, student can gain more experiences and knowledge.

 

Keywords:  Advertising Spot, Radio Spot,Hit Albums.


ขั้นตอนการผลิตสปอตโฆษณาวิทยุอัลบั้มรวมเพลงฮิตของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2561 / The study of radio spot production for hit albums of GMM Public Company Limited 2018

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 585
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles