ระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN

Last modified: June 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN
TOPMAN Handyman Tool Shop Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกานดา เจริญกิจไพบูลย์, นางสาวทิพวรรณ ภาโส, นางสาวลิปิการ์  มะโนแจ่ม
Miss Kanda Charoenkijpaibul,  Miss Tippawan Paso, Miss Lipika  Manojam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นิตยา  เกิดแย้ม
Dr. Nittaya   Kerdyam 
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

กานดา เจริญกิจไพบูลย์, ทิพวรรณ ภาโสและลิปิการ์ มะโนแจ่ม. (2561). ระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนี้เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN ในการทำงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิม โดยการพัฒนาระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อผลลัพธ์และข้อมูลที่ถูกต้อง คณะผู้จัดทำจึงได้มีการวิเคราะห์การทำงาน ของระบบงานเดิมและศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมและออกแบบระบบให้สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของสินค้าสินค้าเพื่อจำหน่าย ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการขายเครื่องมือช่าง และยังรวมไปถึงการออกรายงานต่างๆ ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานการจำหน่ายเครื่องมือช่าง รายงานการสั่งซื้อเครื่องมือช่างได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาระบบการบริหารจัดการจากร้านขายเครื่องมือช่าง Topman อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานและการปรับปรุงคลังสินค้า ผู้วิจัยได้ศึกษาประสบการณ์การทำงานจากการสัมภาษณ์เพื่อนำมาวางแผนการพัฒนาระบบต่อไป

คำสำคัญ: การบริหารการขาย, เครื่องมือช่าง, ระบบจัดจำหน่าย 


Abstract

This project aims to develop TOPMAN Handyman Tool Shop Management System in order to reduce the problems cause by the old system. The project was conducted by developing a new program to be more efficient in operation. For correct results and information, researchers analyzed process of old system and studied the requirements of users in order to develop and design new system. This project can store information of product for distributing, order information and sale information as well as to issue reports on sale and order handyman tool. So this project was successfully work.

Keywords: Distribution System, Handyman tool, Sale management.   


ระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN | TOPMAN Handyman Tool Shop Management System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 389
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print