ระบบบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริษัทโปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอน คอมมูนิเคชั่น จำกัด

Last modified: February 7, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริษัทโปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอน คอมมูนิเคชั่น จำกัด
Server Data Management System for Proimage Engineering and Communication
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนวัฒน์ พฤกษาชีวะ, นายพีรทัต แก้วกระจ่าง
Mr.Thanawat Pluksacheewa 5805000020, Mr.Peeratat Kaewkajang 5805000018
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr.Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ธนวัฒน์ พฤกษาชีวะ, พีระทัต แก้วกระจ่าง. (2561). ระบบบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอน คอมมูนิเคชั่น จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โปรแกรมระบบบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เป็นโปรแกรมที่ทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล รวมถึงยังเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูล และตรวจสอบสถานะของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างการจัดเก็บที่เป็นระบบให้กับองค์กร โดยโปรแกรมที่นำมาใช้พัฒนาระบบคือ Microsoft Visual Studio 2013 ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล

คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการ, เครื่องเซิร์ฟเวอร์, สถานะเครื่องเซิร์ฟเวอร์


Abstract

The project was developed for the purpose of facilitation in searching server’s information in which the system will become more accurate and comfortable. Also the system can prevent data loss and users can check the remaining organization’s server information in the database. Additionally, this project helps the users create a systematic storage system for the organization. The developer developed the system by using Microsoft Visual Studio 2013 and they used C# and Microsoft SQL Server R2 to manage the database.

Keywords:  Management System, Server, Server’s Status.


ระบบบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอน คอมมูนิเคชั่น จำกัด / Server Data Management System for Proimage Engineering and Communication

Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 223
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print