ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล
Program Database Management System for EP & IT Solution
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวณิชชัย วิโรจน์ชัยกุล, นายวัชรพงศ์ สุภาพ, นายอติเทพ ผาบน
Mr. Watcharapong Supap, Mr. Vanichai Virojchaikul, Mr. Atitep Phabon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นิตยา เกิดแย้ม
Dr. Nittaya Kerdyam
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

วณิชชัย วิโรจน์ชัยกุล, วัชรพงศ์ สุภาพ และ อติเทพ ผาบน. (2561). ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำพัฒนาระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล เพื่อไว้สำหรับจัดการฐานข้อมูลบุคคลทั้งหมดของบริษัท EP&IT Solution จำ กัด โดยคณะผู้จัดทำพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Visual Studio Code ในการพัฒนาระบบ ออกแบบระบบ และบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม phpMyAdmin ผลที่ได้จากการพัฒนาคือ “ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล” ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัท EP&IT Solution จำกัด มีระบบจัดการข้อมูลบุคคลใช้งานในบริษัท โดยทั้งหมดนี้โครงงานดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลพนักงาน

คำสำคัญ: ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล, บริษัท EP&IT Solution, โปรแกรมเมอร์, ซอฟท์แวร์, ฮาร์ดแวร์


Abstract

The authors developed a human resource management system in order to manage the entire human resource database of EP&IT Solution Company Limited. The developers used Visual Studio Code program to develop, design and store the program’s data with phpMyAdmin. The result of the development was named“Program Database Management System for EP&IT Solution”. The program helps the company to have a human resource management system for use. Also, this project helps to save time in recording employee data.

Keywords:  Database Management System, EP&IT Solution, programmer, computer software, computer hardware.


ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล | Program Database Management System for EP & IT Solution

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3347
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print