ระบบโควตาออนไลน์

Last modified: July 26, 2021
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบโควตาออนไลน์
Quota Online
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกิตติ์ธเนศ เหลืองสนธยา
Mr.Krittaneth Reangsonthaya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุเทพ ทัพธวัช
Mr. Suthep Thepthawath
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

กิตติ์ธเนศ เหลืองสนธยา. (2558). ระบบโควตาออนไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สืบเนื่องจากงานสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากการได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่บริษัท มีนกร จำกัด คือการพัฒนาระบบโควตาออนไลน์ ระบบโควตาออนไลน์ คือ ระบบที่คอยจัดการเรื่องส่วนลดพลังงานของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งการทำงานของระบบเก่านั้น เมื่อมีการเปิดหน้าจ่ายด้วยบัตรพลังงาน หรือบัตรส่วนลดต่าง ๆ ระบบจะทำการส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ และจะได้รับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ มา 2 ชุดคือ อนุมัติให้ส่วนลด และข้อมูลบัตรเพื่อมาเก็บลงฐานข้อมูลประจำสถานี ปัญหาที่พบในระบบเก่านั้นคือ ข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมาไม่มีข้อมูลโควตาคงเหลือทำให้ฐานข้อมูลประจำสถานีไม่มีการเก็บยอดโควตาคงเหลือ และเมื่อสถานีเกิดปัญหาระบบสื่อสารขัดข้องระบบจึงไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลประจำสถานีมาดูว่าบัตรนี้อยู่ในสถานะอะไรโดยไม่มีการตรวจสอบโควตาคงเหลือทำให้เมื่อสถานีอยู่ในสถานะระบบสื่อสารขัดข้องสามารถขอรับโควตาส่วนลดได้ไม่จำกัด เมื่อระบบสื่อสารของสถานีกลับมาอยู่ในสถานะปกติใช้งานได้ระบบก็จะทำการส่งข้อมูลส่วนลดที่ได้รับไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำให้ข้อมูลโควตาคงเหลือติดลบได้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความต้องการปรับปรุงระบบโควตาออนไลน์ เนื่องจากระบบโควตาออนไลน์เก่านั้นมีปัญหาการให้โควตาเกินกำหนดทำให้ทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เกินความเสียหายมูลค่าหลายล้านบาท จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงระบบโควตาออนไลน์ใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการให้โควตาเกินกำหนด โดยจะทำการเก็บข้อมูลโควตาคงเหลือไว้ที่ฐานข้อมูลประจำสถานีด้วย ซึ่งในระบบเก่าไม่มีการเก็บโควตาคงเหลือ ทำให้เมื่อระบบการสื่อสารของสถานีขัดข้องก็จะไม่สามารถตรวจสอบโควตาคงเหลือได้ โดยระบบโควตาออนไลน์ใหม่นี้ได้ถูกนำไปใช้งานจริงแล้วได้ผลดีเป็นที่เรียบร้อย

คำสำคัญ: เว็บเซิร์ฟเวอร์


Abstract

Due to the important task assigned by the company to conduct cooperative studies that have limited resources is to develop an online system of quotas. The quota system is an online system that will manage the energy savings of natural gas. The functionality of the old system. When a page is opened with full energy supply. Or discounted use of the system will be sent to the server. And to receive information from the server 2 is set to approve a discount. And card information into a database to store stations. Problems encountered in the old system was. The server sent no quota remaining base station identification information not collected sales quota remaining. When the system crashes, system crashes, the station cannot contact the server. The system will pull data from station to see if this card is nothing without checking quota remaining made when the station is in a system crash can obtain a discount on an unlimited quota. When the communication station back in normal operation, the system will send data to the server to get the discount, which makes data quota remaining negative.

The company PTT Public Company Limited are demanding a quota system online. Since the old quota system online with the quota limit, making the company PTT Public Company Limited more damage worth several million baht. The problem with such an idea to improve the new online system of quotas so as not to exceed the quota limit. The storage quota will remain at the base station with information. In the old system, no storage quota remaining. When the station’s communications system crashes, you will not be able to check the balance on their quotas. The new online system of quotas has been used actually works well is completed.

Keywords: Web Server.


ระบบโควตาออนไลน์ | Quota Online   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 80
Previous: ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี
Next: เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2