Tags: การค้นคว้าอิสระ 2559

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับปัจจัยจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค

อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค

การปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังของการผลิตสลิงอ่อน

ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อทาวน์โฮมในจังหวัดนนทบุรี

การลดความผิดพลาดในงานเขียนแบบโครงสร้างหน้างาน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านต้องการของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้านกาแฟ สตาร์บัคส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภค

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์

การวิเคราะห์เหมืองเครือข่ายทางสังคมที่ทำงานร่วมกันของแพทย์

การศึกษาการส่งมอบงานจากบันทึกเหตุการณ์ในศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ Process Mining รูปแบบ Social Network Miner (Handover of Work)

การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ โดยใช้เหมืองกระบวนการ

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของกระบวนการให้บริการ ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

การประยุกต์ใช้เหมืองเครือข่ายทางสังคมในบันทึกเหตุการณ์การส่งมอบงานของแพทย์โดยใช้ Handover of Work Metric

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ บนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14

การพัฒนาระบบนำทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสาหรับวัดความถนัดทางการเรียน

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้ Call Center โดยการใช้ Fuzzy Miner

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประวัติการรักษาผู้ป่วยและโรคโดยใช้ Fuzzy Miner Algorithm

การวิเคราะห์กระบวนการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย OPD Case ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดย Heuristics Miner