Tags: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย

ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน Twitch

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อตลาดน้ำลัดมะยม

ปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา

การศึกษาคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจตามแบบจำลอง ACSI

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างนวัตกรรมบริการ คุณภาพความสัมพันธ์ และความภักดีของลูกค้าในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

การศึกษาเชิงประจักษ์แรงจูงใจที่มีต่อประสิทธิภาพในธุรกิจซอฟต์แวร์

บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อการสั่งอาหารออนไลน์

แบบจำลองการตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาธุรกิจรถเช่า