ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน Twitch

Last modified: January 23, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน Twitch
Market Factors Affecting Satisfaction in Live Streaming on Twitch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจุติพันธ์ จูถนอม
Mr. Jutipun Juthanom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย
Asst Prof. Dr. Surasvadee Rajkulchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2562
2018

การอ้างอิง/citation

จุติพันธ์ จูถนอม. (2562). ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน Twitch. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน Twitch ทางด้านเนื้อหาสาระ ด้านรูปแบบ และด้านผู้ดำเนินรายการโดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จากทาง Twitch ประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทำการทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยใช้สถิติแบบทดสอบ t-test สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใช้สถิติการถดถอยอย่างง่าย ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลคือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2562

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา เพศชาย อายุระหว่าง 15-20 ปี สถานสภาพโสด สำหรับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบนTwitch ในด้านเนื้อหาสาระมากที่สุดคือ ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ และในด้านรูปแบบคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านราคา สุดท้ายในด้านผู้ดำเนินรายการคือด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์ แต่ผลโดยรวมทุกด้านคือ ในด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อความพอใจในการรับชมถ่ายทอดสดบน Twitch มากที่สุด นั่นหมายความว่าการกำหนดกลยุทธ์ทางด้านราคาค่าสมัครสมาชิกให้เหมาะสมและมีรูปแบบสมาชิกที่หลากหลายและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและรับชมให้มากยิ่งขึ้นจะทำให้ผู้รับชมมีความพอใจในการรับชมถ่ายทอดสดบน Twitch มากขึ้น

 

คำสำคัญ : ปัจจัยการตลาด, ความพอใจ, ถ่ายทอดสด, Twitch


Abstract

This study aims to examine market factors affecting satisfaction in live streaming on Twitch in terms of content, format and streamer. The data was collected through online questionnaires provided on Twitch, from which 400 samples were chosen. The data was statistically analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. The T-Test, One-way ANOVA and Simple Regression Analysis were employed to test the hypothesis. The data was collected during June through July, 2019.

The findings indicated that the majority of the respondents are male students aged 15-20 years old. Their marital status is single. Market factors affecting their preference of watching live streaming on Twitch ranged as follows: Promotions and products presented via content, followed by place and price presented via format and price and products presented via the streamer, respectively. Overall, price and place have the highest impact on audience satisfaction to watch live streaming on Twitch. In conclusion, pricing strategy, especially on membership registration fees, types of membership and variety of channels help improve viewer satisfaction in watching live streaming on the Twitch.

 

Keywords: Market factors, Satisfaction, Live Streaming, Twitch.


ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน Twitch / Market Factors Affecting Satisfaction in Live Streaming on Twitch

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1086
Previous: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
Next: การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code