Tags: Mechanical Engineering 1/2020
การตรวจสอบพิจารณาและติดตั้งระบบการระบายน้ำฝนกรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์

คมสันต์ โตอินทร์, อรรถพล สว่างอารมณ์ และอิสเรศ พุ่มเปีย. (2563). การตรวจสอบพิจารณาและติดตั้งระบบการระบายน้ำฝนกรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การเพิ่มความชื้นโดยใช้เครื่องพ่นหมอกอัลตน้าโซนิคที่มีผลต่อสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ศตวรรษ กสิบุตร. (2562). การเพิ่มความชื้นโดยใช้เครื่องพ่นหมอกอัลตน้าโซนิคที่มีผลต่อ สัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การหาภาระทำความเย็นของร้าน MOSHI MOSHI ภายในศูนย์การค้า CENTRALWESTGATE

กมล ถินขาว. (2563). การหาภาระทำความเย็นของร้าน MOSHI MOSHI ภายในศูนย์การค้า CENTRALWESTGATE. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การตรวจสอบขนาดท่อประปาของห้องน้ำ กรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์

ชาติชาย เข็มสม. (2563). การตรวจสอบขนาดท่อประปาของห้องน้ำ กรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคารพลัมคอมโด เซ็นทรัลสเตชั่น เฟส 2

ชาญปรีชา ทับละคร. (2562). การตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคารพลัมคอมโด เซ็นทรัลสเตชั่น เฟส 2ส่ชื่อเรื่องสหกิจศึกษา. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและทดสอบอุปกรณ์เปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย

วิษณุ แก้วพวง และ ศิริพล อ่อนรักษา. (2563). การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและทดสอบอุปกรณ์เปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบสร้างและทดสอบอุปกรณ์เปิด-ปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย โครงการ เดอะ เพรสซิเดนท์ เพชรเกษม-บางแค

ศุภชัย สมบูรณ์ษา, สิทธิชัย สุดเนตร และ ศรัณย์ ชาติรัตนะ. (2563). การออกแบบสร้างและทดสอบอุปกรณ์เปิด-ปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย โครงการ เดอะ เพรสซิเดนท์ เพชรเกษม-บางแค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและคํานวณการรับน้ําหนักโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด12.192 x 2.438×4.020 m

เกริกพล ลี้โภคภิญโญ. (2563). การออกแบบและคํานวณการรับน้ําหนักโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ขนาด12.192 x 2.438×4.020 m . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.