การตรวจสอบขนาดท่อประปาของห้องน้ำ กรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์

Last modified: September 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบขนาดท่อประปาของห้องน้ำ กรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์
Checking the Plumbing Size of a Bathroom: Case study of Baan Mr. Weerawat’s Project
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชาติชาย เข็มสม
Mr. Chatchai Khemsom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
คร. ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/Citation

ชาติชาย เข็มสม. (2563). การตรวจสอบขนาดท่อประปาของห้องน้ำ กรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khemsom C. (2020). Checking the plumbing size of a bathroom: Case study of Baan Mr. Weerawat’s Project. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการนำเสนอการการตรวจสอบขนาดท่อประปาของห้องน้ำ ในโครงการบ้านคุณวีร วัฒน์ ซึ่งจะ แสดงขั้นตอนการการตรวจสอบขนาดท่อประปาของห้องน้ำ ซึ่งในการตรวจสอบครั้งนี้ จะใช้ตารางมาตรฐานการออกแบบท่อ ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปัจจุบันการติดตั้งท่อน้ำประปา ยังมีปัญหาในการออกแบบขนาดและข้อต่อที่ยังไม่สามารถออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน ซึ่งยังไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง โดยให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองงบประมาณในการแก้ไขเพื่อการแก้ไขปัญหาสำหรับการออกแบบท่อน้ำประปา นักศึกษาสหกิจจึงให้ความสำคัญของการออกแบบ โดยการใช้โปรแกรมสำจรูปในกรสร้างแบบและแบ่งช่วงระยะของท่อแต่ละเส้น เพื่อนำแบบมาเปรียบเทียบและใช้ในการออกแบบ เนื่องจากแบบทางหน้างานนั้นยังมีปัญหาในการออกแบบผิดพลาดอยู่จากผลที่ได้จากแบบทางหน้างานพบว่า ท่อประปาในอาคาร มีขนาดท่อในช่วง A เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ขนาดท่อในช่วง B มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้การใช้งานสุขภัณฑ์น้ำจะไหลไม่เพียงพอ ขนาดท่อในช่วง C มีขนาดล็กกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้การใช้งานสุขภัณฑ์น้ำจะไหลไม่เพียงพอ ขนาดท่อในช่วง D เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และขนาดท่อลงสุขภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และโครงการควรมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนขนาดและความลาดเอียงของท่อเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยมีงบประมาณในการแก้ไข 1,749 บาท ต่อ ตารางเมตร

คำสำคัญ : การตรวจสอบ, ท่อประปา, ห้องน้ำ ผู้ตรวจ


Abstract

This project presented a check the plumbing size of a bathroom. For the inspection,the standard pipe design table was used in accordance with the standards of the Engineering. Institute of Thailand, under H.M. The King’s Patronage. The installation of water supply pipes has many designing sizes and joints that do not meet the standards, which causes damage and wastes the maintenance budget.

To solve the problems of design of water supply pipes, a new design that used a bricated program to create and divide the span ofeach pipe to create a model to comp use in the design. However, the design on the job site, still presented challengers.

As a result of the on-site design, the plumbing in the building has a pipe size in the range of A, that meets the required standards. The pipe sizes in the range of B and C were smaller than the standard and, the use of water sanitary ware did not flow sufficiently. Finally, the pipe size in the range of D and the sanitary pipe size was compliant. In conclusion, according to the specifieds, the project should be modified to adjust the size and slope of the pipes to pre damage with a revised budget of 1,749 Baht per square meter.

Keywords: Inspection, Plumbing, Bathroom.


การตรวจสอบขนาดท่อประปาของห้องน้ำ กรณีศึกษาโครงการบ้านคุณวีรวัฒน์|Checking the the Plumbing Size of the Bathroom Case study of Baan Mr. Weerawat’s Project

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 189
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code