การหาภาระทำความเย็นของร้าน MOSHI MOSHI ภายในศูนย์การค้า CENTRALWESTGATE

Last modified: September 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การหาภาระทำความเย็นของร้าน MOSHI MOSHI ภายในศูนย์การค้า CENTRALWESTGATE
Cooling Conditions of MOSHI MOSHI Store in CENTRAL WESTGATE Shopping Center
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย กมล ถินขาว
Mr. Kamol Thinkhao
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

กมล ถินขาว. (2563). การหาภาระทำความเย็นของร้าน MOSHI MOSHI ภายในศูนย์การค้า CENTRALWESTGATE. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Thinkhao K. (2020). Cooling conditions of Moshi Moshi in Central Westgate Shopping Center. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering


บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการหาภาระทำความเย็นของร้าน MOSHI MOSHI ภายในศูนย์การค้า CENTRAL WESTGATE โดยเลือกใช้วิธีการคำนวณภาระทำความเย็น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทำการเขียนสูตรการคำนวณหาขนาดห้องเช่า โหลดแสงสว่าง ในโปรแกรมคำนวณสำเร็จรูป เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ผลจากการคำนวณภาระทำความเย็น ร้าน MOSHI MOSHI ภายในศูนย์การค้า CENTRAL WESTGATE ที่ 206,346 BTU / hour

คำสำคัญ : การคำนวณ, ภาระการทำความเย็น


Abstract

This study had the objectives to find the cooling load of the MOSHI MOSHI shop in the CENTRAL WESTGATE shopping center. The cooling load calculation method was used with a program to write a formula for calculating the size of the rental room and lighting load in a ready-made calculation program. This was done for speed and select the appropriate air conditioner for use.

The result from the calculation of the cooling load at the MOSHI MOSHI shop inside the CENTRAL WESTGATE shopping center at 206,346 BTU / hour.

Keywords: Calculation, Cooling Load


การหาภาระทำความเย็นของร้าน MOSHI MOSHI ภายในศูนย์การค้า CENTRALWESTGATE|Cooling Conditions of MOSHI MOSHI Store in CENTRAL WESTGATE Shopping Center

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 219
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code