การตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคารพลัมคอมโด เซ็นทรัลสเตชั่น เฟส 2

Last modified: July 20, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคารพลัมคอมโด เซ็นทรัลสเตชั่น เฟส 2
Monitoring and Suggesting Solutions of Problems for Fire Extinguishing, Sanitary, and Air Conditioning Systems – A Case Study of Plum Condo Building, Central Station Phase 2
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชาญปรีชา ทับละคร
Mr. Chanpreecha Taplakorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr.Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ชาญปรีชา ทับละคร. (2562). การตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคารพลัมคอมโด เซ็นทรัลสเตชั่น เฟส 2ส่ชื่อเรื่องสหกิจศึกษา. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานสหกิจศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อ ณ ปัจจุบันประเทศไทยมีอาคารเกิดขึ้นมากมายทั้งนี้ ภายในอาคารประกอบระบบต่างๆภายในอาคาร เช่น ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ ซึ่งเปรียบเสมือนอวัยวะภายในอาคาร จึงต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอยู่สม่ำเสมอ เพื่อลดการสูญเสีย งบประมาณและความเสียหายของเครื่องจักร

ดังนั้นผู้จัดทำ จึงเห็นความสำคัญของระบบนี้ จึงจัดทำวิธีการตรวจสอบและการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ รวมถึงการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างถูกวิธี

ผลจากการศึกษาพบว่า อาคารที่สร้างใหม่ระยะเวลา 2 ปี ด้านระบบดับเพลิงในส่วนของระดับน้ำมันเครื่องมีค่าความผิดพลาด 30% แบตเตอรี่ค่าแรงดันไฟฟ้ามีค่าความผิดพลาด 22% ด้านระบบสุขาภิบาล ในส่วนกระแสขณะเครื่องทำงานมีค่าความผิดพลาด 17% และด้านระบบปรับอากาศ ในส่วนของค่าสารทำความเย็นมีค่าความผิดพลาด 15%

คำสำคัญ: การตรวจสอบ, ระบบดับเพลิง, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศ


Abstract

The purpose of this cooperative report was to show, there are many buildings in Thailand. Inside the buildings, there are various systems such as fire extinguishing system, sanitation system and air conditioning systems, that are internal organs of the building. These systems must be inspected and maintained regularly to reduce the budget loss and machine damage.

The organizers saw the importance of these systems, and provided a method for checking and suggesting solutions for the problems of the fire system, sanitary system, and air conditioning system, including systematic maintenance and troubleshooting to be effective and correct. The results of the study found that for 2 years the new buildings, fire extinguishing system engine oil level had an error of 30 %, the battery voltage had an error of 22%; The sanitation systems’ energy current while the machine was running had an error of 17%; And the air conditioning systems’ for the refrigerant value had an error of 15%.

Keywords: inspection, fire extinguishing system, sanitation system, air conditioning system


การตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ กรณีศึกษาอาคารพลัมคอมโด เซ็นทรัลสเตชั่น เฟส 2 | Monitoring and Suggesting Solutions of Problems for Fire Extinguishing, Sanitary, and Air Conditioning Systems – A Case Study of Plum Condo Building, Central Station Phase 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 183
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code