การเพิ่มความชื้นโดยใช้เครื่องพ่นหมอกอัลตน้าโซนิคที่มีผลต่อสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Last modified: September 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มความชื้นโดยใช้เครื่องพ่นหมอกอัลตน้าโซนิคที่มีผลต่อสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
Humidification Using an Ultrasonic Mist Sprayer That Affects the Coefficient of Performance for Split Type Air Conditioner
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ศตวรรษ กสิบุตร
Mr. Satawat Kasibutr
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

ศตวรรษ กสิบุตร. (2563). การเพิ่มความชื้นโดยใช้เครื่องพ่นหมอกอัลตน้าโซนิคที่มีผลต่อ สัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kasibutr S. (2020). Humidification using an ultrasonic mist sprayer that affects the coefficient of performance for split type air conditioner. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

 โครงงานสหกิจศึกษาทำการศึกษาผลของการเพิ่มความชื้นโดยเครื่องพ่นหมอกอัลตร้าโซนิคที่มีผลต่อสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยการนำเครื่องพ่นหมอกอัลตร้าโซนิคมาติดตั้งบริเวณแผงระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13,000 Btu/h (Britsh Thermal Unit / Hour) โดยมีอัตราการใช้น้ำของเครื่องพ่นหมอกอัลตร้าโซนิคอยู่ที่ 250 ซีซี ต่อชั่วโมงอัตราการกินไฟอยู่ที่ 12วัตต์ต่อหัวรวม 24วัตต์

จากการทดลองพบว่าในช่วง 40 นาทีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะก่อนติดตั้งมีค่าเท่ากับ 4.41 หลังจากติดตั้งเครื่องพ่นหมอกค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะมีค่าเท่ากับ 4.80 ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเพิ่มขึ้น 0.39 และหลังจาก 40 นาทีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะมีค่าคงที่

คำสำคัญ :ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน, สัมประสิทธิ์สมรรถนะ, การเพิ่มความชื้น


Abstract

The cooperative study project studied the effect of humidification by ultrasonic mist sprayer on performance coefficient of split air conditioner by installing ultrasonic mist sprayer at the vent panel. The heat of the split air conditioner using a split air conditioner of 13,000 Btu/h (Britsh Thermal Unit / Hour), with the water consumption of the ultrasonic mist sprayer is 250 cc per hour. Power consumption is 12 watts per head, total 24 watts.

From the experiment, it was found that during 40 minutes, the coefficient of performance before installation was 4.41. After installing the fog machine, the coefficient of efficiency was 4.80, resulting in an increase of 0.39 of the coefficient of efficiency, and after 40 minutes the coefficient of performance was fixed

Keywords: split air conditioning system, performance coefficient, humidification


การเพิ่มความชื้นโดยใช้เครื่องพ่นหมอกอัลตน้าโซนิคที่มีผลต่อ สัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน|Humidification Using An Ultrasonic Mist Sprayer That Affects The coefficient. Split air Conditioner Performance

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2100
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code