Tags: Pharmacy Articles
เทคนิคทางเลือกสำหรับศึกษาลักษณะฟิล์มและเมมเบรน

ศศิประภา ชิตรัตถา และ ธวัชชัย แพชมัด. (2564). เทคนิคทางเลือกสำหรับศึกษาลักษณะฟิล์มและเมมเบรน. วารสารเภสัชกรกรอุตสาหการ, 9(2), 1-10.

Efficacy and Safety of Enteral Erythromycin Estolate in Combination With Intravenous Metoclopramide vs Intravenous Metoclopramide Monotherapy in Mechanically Ventilated Patients With Enteral Feeding Intolerance: A Randomized, Double-Blind, Controlled Pilot Study (SCOPUS)

Charoensareerat T(2021). Efficacy and safety of enteral erythromycin estolate in combination with intravenous metoclopramide vs intravenous metoclopramide monotherapy in mechanically ventilated patients with enteral feeding intolerance: A randomized, double-blind, controlled pilot study. Journal of Parenteral and Enteral, 45(6):1309-1318.

Levetiracetam dosing in patients receiving continuous renal replacement therapy (SCOPUS)

Research Article: Levetiracetam dosing in patients receiving continuous renal replacement therapy Author: Weerachai Chaijamorn, Taniya Charoensareerat, Dhakrit Rungkitwattanakul, Sathian Phunpon, Thanompong Sathienluckana, Nattachai Srisawat & Sutthiporn Pattharachayakul Email: weerachai.cha@siam.edu Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160 Published: Epilepsia Volume 62, Issue9, September 2021, Pages 2151-2158 Citation Chaijamorn W., Charoensareerat

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้ยารักษาโรคจิตวันละครั้ง และวันละหลายครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภท: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

อนุสรา เครือนวล, ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา, พลภัทร์ โล่เสถียรกิจ, สุทธา สุปัญญา, พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ และ พินทุสร กลับคุณ. (2564). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้ยารักษาโรคจิตวันละครั้งและวันละหลายครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภท: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 29(2), 177-88.

Prevalence and Antibiogram Profiles of Staphylococcus Aureus Isolates from Patients at Taksin Hospital, Bangkok, Thailand (January 2019 – May 2020) – (SCOPUS)

ปิยวรรณ พิภพวัฒนา, เฉลิมศรี พุ่มมังกูร, ศศิธร เจริญนนท์, ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์, หัทยา ธัญจรูญ, อภิโชติ โซ่เงิน, วิภาวี รอดจันทร์, รักษ์จินดา วัฒนลัย และ สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง. (2564). Prevalence และแอนติบิโอแกรมประวัติของการแยกเชื้อ Staphylococcus Aureus จากผู้ป่วยที่โรงพยาบาลตากสินกรุงเทพมหานครประเทศไทย (มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2563). วารสารเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 52(2), 230-239.

Therapeutic drug monitoring of intravenous busulfan in Thai children undergoing hematopoietic stem cell transplantation: A pilot study

Thaksin Jansing, Kleebsabai Sanpakit, Trai Tharnpanich, Thanjira Jiranantakan, Vachira Niphandwongkorn, Busba Chindavijak & Thanarat Suansanae. (2021). Therapeutic drug monitoring of intravenous busulfan in Thai children undergoing hematopoietic stem cell transplantation: A pilot study. Pediatric Hematology and Oncology, Mar 3, 1-14.

ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการทำศัลยกรรมขนาดเล็กในช่องปากในผู้ป่วยที่รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดชนิดรับประทาน

ปรีชา เจษฎาชัย, สุภาพร วิริยะจิรกุล, วราวุธ อัมพรวิโรจน์กิจ และอุษาศิริ ศรีสกุล. (2563). ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการทำศัลยกรรมขนาดเล็กในช่องปากในผู้ป่วยที่รับยาต้านการเกิดลิ่มเลือดชนิดรับประทาน. ว.ทันต.มศว., 13(2), 22-37.

ข้อแนะนำในการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันสำหรับเภสัชกรชุมชน

ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ พุทธรัตน์ ขันอาษา. (2561). ข้อแนะนำในการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันสำหรับเภสัชกรชุมชน. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน, 14(4), 1-17.

Anticholinergic discontinuation and cognitive functions in patients with schizophrenia: a pharmacist-physician collaboration in the outpatient departmentx

Sathienluckana, T., Unaharassamee, W., Suthisisang, C., Suanchang, O. & Suansanae, T. (2018). Anticholinergic discontinuation and cognitive functions in patients with schizophrenia: a pharmacist–physician collaboration in the outpatient department. Integr Pharm Res Pract. 2018, 7, 161-171. https://doi.org/10.2147/IPRP.S176653.

ความรู้ทั่วไปสำหรับเภสัชกรเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในเด็ก

ทักษิณ จันทร์สิงห์. (2562). ความรู้ทั่วไปสำหรับเภสัชกรเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในเด็ก. วารสารเภสัชกรรมไทย, 11(1), 194-214.

Solubility of Cyclodextrins and Drug/Cyclodextrin Complexes

Saokham, P., Muankaew, C., Jansook, P., & Loftsson, T. (2018). Solubility of cyclodextrins and drug/cyclodextrin complexes. Molecules : A Journal of Synthetic Chemistry and Natural Product Chemistry, 23(5), 1161. doi: 10.3390/molecules23051161.