คู่มือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถยนต์

Estimated reading time: < 1 min
 ชื่องานวิจัยภาษาไทย  คู่มือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถยนต์
 ชิ่องานวิจัยภาษาอังกฤษ  Car manaul in english version
 ชื่อผู้วิจัย  นางสาว นฤมล ล้อมเล็ก
 ครูที่ปรึกษา  อาจารย์ อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์
 สาขา  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 ปีการศึกษา  2560

ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

ใบอนุมัติลายเซนต์คณะกรรมการตรวจสอบ

จดหมายนำส่งรายงาน

บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ – ถ้ามี)

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญญาลักษณ์และคำย่อ ถ้ามี)

บทที่ 1

บทที่2

บทที่3

บทที่4

บทที่5

บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

ภาคผนวก

ประวัติผู้เขียน (ถ้ามี)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 191
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code