งานบริหารจัดการของฝ่ายขายต่างประเทศ

Last modified: November 27, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
งานบริหารจัดการของฝ่ายขายต่างประเทศ
Management of Oversea Sales Department
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพิญญานันท์ ศิรอริยะวรกุล
Phinyanan Sira-ariyaworakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ขนิษฐา สังขรัตน์
Ms. Kanidtha Sungkarat
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
English Business Communication
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พิญญานันท์ ศิรอริยะวรกุล. (2561). งานบริหารจัดการของฝ่ายขายต่างประเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำเป็นนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจจากโครงการฝึกสหกิจศึกษา มีความสนใจที่จะเรียนรู้งานด้านธุรกิจภาคการส่งออก จึงได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานฝ่ายขายต่างประเทศของบริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายรองเท้าทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ
ผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องงานบริหารจัดการของฝ่ายขายต่างประเทศขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้งานด้านการส่งออกและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายขายต่างประเทศของบริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
จากการที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนคือการได้ใช้ชีวิตในการทำงานจริง นอกจากนี้ยังได้ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการส่งออกเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและการทำงานในอนาคตได้

คำสำคัญ: การส่งออก, ฝ่ายขายต่างประเทศ, โครงการฝึกสหกิจศึกษา


Abstract

The organizer of this project was a student majoring in English for Business Communication from the Cooperative Education Training Program. As a trainee, I felt interested in learning about the export business industry. Therefore, I was willing to enter into a Cooperative Education Training Program in the position of an assistant of the oversea marketing of Kito (Thailand) Company Limited, which operates in the business of producing and selling shoes in Thailand and exporting to foreign countries.
It was my intention to set up a project under the name of “Management of Oversea Sales Department.” The objective was to study and learn about export work and the procedures of oversea sales department of Kito (Thailand) Limited.
The result from working in the Cooperative Education Training Program, I gained more new experiences about how to use my life in working place, outside from studying in class. In addition, I acquired a lot of knowledge about business management and doing export, these skills would help further my business opportunity and working experience in the future.

Keywords: Export, Oversea sales department, Oversea marketing.


งานบริหารจัดการของฝ่ายขายต่างประเทศ / Management of Oversea Sales Department

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Attachments

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 494
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code