การศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด

Last modified: November 10, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด
A Study of Factory Building Construction Project of Fong Shann Printing Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชำนาญ ทองมาก
Mr. Chamnarn Thongmark
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศลิษา เปลี่ยนดี
Miss Salisa Pliendee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
Civil Environment and Sustainable Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/Citation

ชำนาญ ทองมาก. (2563). การศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Thongmark C. (2020). A study of factory building construction project of Fong Shann Printing Company Limited. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ แอนด์ คอนซัลทิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน ให้แก่ บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด ดำเนินการทางด้านวิศวกรรมหลายด้าน ทั้งงานปรึกษาด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง โดยบริษัทเน้นไปที่ คุณภาพ ความปลอดภัย การส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าตามสัญญา และความพึงพอใจของลูกค้านั้น โดยบริษัทได้นำระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO14001:2018, ISO45001:2015 โดยมาตรฐานนี้เป็นข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

จากผลการศึกษาพบว่ากระบวนการควบคุมงานก่อสร้างมี ความซับซ้อนมากกว่าในทางทฤษฎี วิศวกรนอกจากจะต้องรู้จักวิธีการควบคุมงานก่อสร้างแล้ว จําเป็นต้องรู้จักเทคนิคเชิงช่างและความรู้ของหลายวิศวกรหลายสาขาด้วยอนึ่ง วิชาการบริหารงานก่อสร้าง ค่อนข้างมีความจําเป็นในกระบวนการควบคุมงานก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนโครงการไว้ ตั้งแต่ต้น มิเช่นนั้นอาจทําให้โครงการล่าช้าและสร้างความเสียหายแก่โครงการได้ ในส่วนของการ ตรวจสอบปัญหาที่พบในโครงการ พบว่า ในขณะกําลังดําเนินงานก่อสร้างมักมีปัญหาให้แก้ไขหน้างานเสมองานที่แก้ไขหน้างานจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการแก้ไขได้เป็น อย่างดี เพราะการแก้ไขต้องใช้ขั้นตอน วิธีการแก้ไขที่ตรงกับปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการบริหารโครงการ

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า วิศวกรที่มีความรู้และเทคนิคเชิงช่างจะ สามารถแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้างได้อย่างเป็นรูปธรรม และการใช้ช่างที่มีความรู้และ ประสบการณ์จะช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบกับโครงการได้

คำสำคัญ: การควบคุมงาน, งานก่อสร้าง, เทคนิคเชิงช่าง, อาคารโรงงาน


Abstract

Excellent & Consulting Engineering Company Limited is a construction consulting company for a factory building construction project of Fong Shann Printing Company Limited. The company provides an all-in-one engineering solution including specific engineering consulting, with the focus on quality, safety, on-time delivery, and customer satisfaction. Sets of quality, safety and environmental requirements certifiedby ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2018, and ISO 45001: 2015, are applied as the company’s management system. With these international standards, the company could respond toa variety of needs and reach to a high level of customer satisfaction.

According to the study, it found that the process of construction project supervision was more complex than thetheoretical knowledge. At this point, engineersshould not only know how to manage the construction project effectively, but also have to acquire engineering techniques and knowledge from different engineering fields.In order to manage the project successfully, construction management was quite essentialduring the construction supervision. Importantly, project planningwas needed to be specified at the beginning of the project to avoid delays and damages. Moreover, the study presented that there were problems on the construction site during the construction phase. Experts or experienced persons were needed to solve that problem with correct procedures in order to avoid damages caused in the project management.

To conclude, engineers with engineeringtechniques and knowledge would solve problems on the construction site obviously and effectively. With correct problem-solving skills and knowledge, these experienced engineers would also help reducing problems that would have impacts on the performance of the project.

Keywords: construction supervision, construction, engineering technique, factory building


 

การศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด | A Study of Factory Building Construction Projectof Fong Shann PrintingCompany Limited

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 399
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print