การออกแบบและตรวจสอบการก่อสร้างงานฐานราก

Last modified: November 10, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและตรวจสอบการก่อสร้างงานฐานราก
Design and Inspection of the construction of the foundations
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชัชชัย ขันธกสิกรณ์
Mr. Chatchai Khantakasikorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรทศ ขำสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Tritos Khamsuwan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
Civil Environment and Sustainable Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/Citation

ชัชชัย ขันธกสิกรณ์. (2563). การออกแบบและตรวจสอบการก่อสร้างงานฐานราก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khantakasikorn C. (2020). Design and inspection of the construction of the foundations. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

การออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้างฐานราก อาคารพานิชย์และพักอาศัยรวม 5 ชั้น และห้างโลตัสชะอำ มีความสำคัญต่องานทางด้านวิศวกรรม เพราะเป็นอาคารสาธารณะซึ่งอยู่ในบทบัญญัติของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอาคารควบคุมการออกแบบและตรวจสอบที่ต้องมีวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการออกแบบและตรวจสอบ

ดังนั้นจึงเป็นประสบการที่ดีของนักศึกษาที่ได้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมออกแบบและควบคุม โดยมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและตรวจสอบคอยให้คำแนะนำงานวิศวกรรม นักศึกษาสามารถได้เรียนรู้จากปัญหา, วิเคราะห์และแก้ไขในการออกแบบและตรวจสอบได้

โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่งานฐานราก foundation ในการออกแบบและตรวจสอบ โดยนักศึกษาสหกิจได้รับมอบหมายงานให้เป็นผู้ช่วยวิศวกรเรียนรู้งานจากการออกแบบและตรวจสอบตามขั้นตอน ซึ่งนักศึกษาสหกิจได้เรียนรู้งานเทคนิคการก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานในอนาคตได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

คำสำคัญ: การออกแบบ, การตรวจสอบ, การก่อสร้าง, อาคารสาธารณะ, ฐานราก


Abstract

Design and inspection of the construction of the foundations of five-story commercial and residential buildings and Lotus Mall in Cha-am are important to engineering work. This is because they are public buildings under the statutory provision of the Department of Public Works and Town and Country Planning. They need to be designed and controlled by professional or senior professional civil engineers who have the license for professional practice and substantial experience in designing and inspecting the construction.

Hence, this was a good experience for an engineering student to obtain knowledge about the design and control engineering. There were always engineers with experience in design and inspection of the construction mentored the student about various engineering tasks. The student was able to learn how to identify, analyze, and solve the problems regarding the design and inspection.

This project aims at the design and inspection of the building foundation. The cooperative student who was assigned as an assistant engineer learnt the systematic design and inspection. He also learnt the construction techniques that can be adopted in the future to work in compliance with engineering principles.

Keywords:  Design, Inspection, Construction, Public building, Foundation.


การออกแบบและตรวจสอบการก่อสร้างงานฐานราก | Design and Inspection of the construction of the foundations

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1090
Previous: Using community-based research projects to motivate learning among engineering students
Next: การศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print