โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแข็ง (อาคาร คสล.ชั้นเดียว)

Last modified: November 10, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแข็ง (อาคาร คสล.ชั้นเดียว)
Ice Factory Construction Project (Single-Story Building)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเอนก  รังษี
Mr. Anek Rangsee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรทศ ขำสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Tritos Khamsuwan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
Civil Environment and Sustainable Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/Citation

เอนก รังษี. (2563). โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแข็ง (อาคาร คสล.ชั้นเดียว). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Rangsee A. (2020). Ice factory construction project (Single-Story Building). (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องภพก่อสร้าง เป็นบริษัท ด้านการก่อสร้างที่ได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัท 09 น้ำแข็งหลอด จำกัด สาขา ดอนหว่าน ให้ทำการก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตน้ำแข็งหลอดเพื่อจำหน่าย เนื่องจากต้องการขยายกำลังการผลิตของโรงงานสาขาแรก ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคามเพื่อบริการลูกค้าในส่วนของ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ให้ทันเวลาของการบริการ เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ สำหรับการก่อสร้างโรงงานมีอาคารและเครื่องจักรที่ต้องออกแบบกระบวนการผลิต การซ่อมบำรุง ตามหลักการทางวิศวกรรมและถูกต้องสำหรับโรงงานผลิตอาหาร จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีและกำลังคนที่เพียงพอ จึงจะทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาโดยโครงการนี้มีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน จะทำการผลิตน้ำแข็หลอดออกจำหน่าย ทางผู้จัดทำจึงได้รับหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างและแผนการดำเนินงานของโครงการนี้

ตำแหน่งงานที่ทำเกี่ยวกับการควบคุมงาน ให้การทำงานได้เป็นไปตามแผนงานตามแต่ละสัปดาห์

คำสำคัญ: การก่อสร้าง, แผนการทำงาน, ควบคุมงาน


Abstract

Kongpop Construction Limited Partnership is a construction company that has been contracted by 09 Ice Lob Co., Ltd. Don Wan Branch, to construct a factory to produce ice cube. The contract was fromed due to the need of expansion of the production capacity of the first factory at Mueng, Maha Sarakham Province, for service Customers in Wapi Pathum, Maha Sarakham Province, to keep up with the higher demands. This is another big project for factory construction that has to have buildings and machinery that must be designed for production, maintenance, in accordance with technical principles of food engineering. Therefore, good planning and sufficient manpower are required. The work will be completed on time. This project is scheduled for a period of 4 months to produce ice cubes. The organizer is responsible  for planning of the construction supervision and the implementation of this project.

The position realted to project supervisors should be done according to weekly plan.

Keywords: Renovate, study planning, construction management.


โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแข็ง (อาคาร คสล.ชั้นเดียว) | Ice Factory Construction Project (Single-Story Building)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 633
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print