การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

Last modified: August 17, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express
Accounts Payable Recording Trade Accounts Receivable in Express Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย กิตติศักดิ์ ยศธร 6204300067, นางสาว ฐานิกา พัชรผลินกุล 6204300106
Mr. Kittisak Yosatorn, Ms. Thanika Patcharaplinkul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

กิตติศักดิ์ ยศธร และฐานิกา พัชรผลินกุล. (2564). การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Yosatorn K., & Patcharaplinkul T. (2020). Accounts payable recording trade accounts receivable in Express Software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ไอเอสเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีและการให้คำปรึกษาด้านภาษี

การปฎิบัติงานในโครงงานการปฎิบัติสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท ไอเอสเค แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ในครั้งนี้ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี จากพนักงานที่ปรึกษาให้บันทึกข้อมูลบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เนื่องจากเอกสารที่ต้องบันทึกมีค่อนข้างเยอะและยังบันทึกไม่หมด ทางผู้จัดทำเลยสนใจในโครงงานชิ้นนี้ เพื่อเป็นการช่วยให้พนักงานบัญชีทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น จากการช่วยบันทึกข้อมูลบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฎิบัติในโครงงานสหกิจศึกษาครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้ในการทำงานในวิชาชีพบัญชีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพี่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: บันทึกบัญชี, เจ้าหนี้การค้า, ลูกหนี้การค้า, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express


Abstract

ISK Accounting Co., Ltd. is a company involved in accounting and auditing and tax consulting activities. During the cooperative education from Siam University at ISK accounting company,

I was assigned as an assistant accountant by the consultant staff to record the accounts payable records. The company uses a ready-made accounting program, Express, because the documents that must be recorded are many and have not yet been recorded. The student was interested in this project to help the accountants work more quickly to record information, record accounts payable, and trade accounts receivable in the ready-made accounting program Express. The students sincerely hope that the practice in this cooperative education project will be able to share the experience gained in the accounting profession and be beneficial to those who that study.

Keywords:  account record, account payable trade, accounts receivable, Express Accounting software.


การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express|Accounts Payable Recording Trade Accounts Receivable in Express Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 337
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code