ขั้นตอนการรับชำระของลูกหนี้และการบันทึกข้อมูลโอนระหว่างบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี 

Last modified: June 27, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการรับชำระของลูกหนี้และการบันทึกข้อมูลโอนระหว่างบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี
Receiving Payments of Debtors and Recording Data Between Accounts using Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอลัน ทองประไพ
Mr. Alun Tongprapai                                  
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์    สรแพทย์
Mr. Kittisak Soraphat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

อลัน  ทองประไพ. (2564). ขั้นตอนการรับชำระของลูกหนี้และการบันทึกข้อมูลโอนระหว่างบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tongprapai A. (2021). Receiving payments of debtors and recording data between accounts using software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายทางด้านเคมีภัณฑ์ มีความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายและผลิตกรดกำมะถัน ธุรกิจหลักของศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม คือ จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เช่น กรดกำมะถัน สารส้ม โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (แพค) เฟอรัสซัลเฟต กำมะถันผงและนอกจากนี้ยังจำหน่ายกำมะถันผงให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ขณะที่ผู้จัดทำปฏิบัติงานตามโครงการ สหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี-การเงิน ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้บันทึกรับชำระลูกหนี้และการบันทึกข้อมูลโอนระหว่างบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอีอาร์พี และโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจ และสามารถเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: บันทึกรับชำระลูกหนี้, โปรแกรมสำเร็จรูปอีอาร์พี, โปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส


Abstract

          Saksri Industry Co., Ltd. is a company that produces and distributes chemicals  with expertise and experience in sales and production. Saksri Industry’s main business is distributing chemicals such as sulfuric acid, alum, polyaluminum chloride (pack), ferrous sulphate and sulfur powder, and also selling sulfur powder to various industries. During work in the  accounting-finance department,  the student was assigned to record receivable payments and record data between accounts by using ERP software package and Express.

This project was created  to gain knowledge, understanding,  and increase work skills  for future careers  The author hopes that this project will benefit the people involved.

Keywords: ERP software, Express, Receiving Payments of Debtors.


ขั้นตอนการรับชำระของลูกหนี้และการบันทึกข้อมูลโอนระหว่างบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี|Receiving Payments of Debtors and Recording Data Between Accounts using Softwaree  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 138
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code