การจัดโปรแกรมนำเที่ยวทะเลอันดามันไทย –พม่า นาวโอพี

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดโปรแกรมนำเที่ยวทะเลอันดามันไทย –พม่า นาวโอพี
Andaman Thai-Myanmar Nyaungoophee traveling program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวภูวริศา รอดเรืองชีพ
MISS Puwarisa Rodruangchip
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กฤป จุระกะนิตย์
Mr. Krip Jurakanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ภูวริศา รอดเรืองชีพ. (2560). การจัดโปรแกรมนำเที่ยวทะเลอันดามันไทย –พม่า นาวโอพี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นนั้นๆ และยังสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นลำดับต้นๆ จากธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น บริษัท ยูนิค เอเจนซี่ ทราเวล มุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องคุณภาพของการบริการ ในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และยังเน้นการท่องเที่ยวแบบหลากหลายเส้นทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุดจากบริการ

จังหวัดระนองมีแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น บ่อน้ำพุร้อน น้ำตก และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามอย่างเกาะพยามในทะเลอันดามันของประเทศไทย นอกจากนี้จังหวัดระนองยังเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับเกาะสองซึ่งเป็นประตูในการเดินทางท่องเที่ยวทะเลอันดามันของประเทศพม่า อย่างเกาะนาวโอพีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของประเทศพม่าอีกด้วย ผู้จัดทำโครงงานจึงจัดโปรแกรมนำเที่ยวทะเลอันดามัน ไทย-พม่า นาวโอพีขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถนำโปรแกรมท่องเที่ยวไปเสนอขายได้จริง และช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่อีกด้วย

คำสำคัญ: การจัดโปรแกรมนำเที่ยว,  ทะเลอันดามัน ไทยพม่า นาวโอพี


Abstract

In present day, tourism is a very important part of the Thai economy, as the tourism industry helps create jobs for people in local areas. Tourism is one of the highest grossing industries for Thailand, earning money from various business types, such as travel agencies, accommodation, restaurants, and transportation. Unique Agency Travel Co. Ltd. focuses on service quality in its travel agency, putting high priority on customer’s needs and provision of multiple alternative travelling routes for optimal satisfaction.

Ranong province is abundant in its tourism resources and beautiful locations. They include natural springs, waterfalls, or its beaches, such as Phayam Island in Andaman Sea. Ranong’s location also puts it next to Song island, a gate to Myanmar tourism, featuring the newly found hot tourism spot, Nyaung Oo Phee Island. With this project, the author aimed to create a traveling program for Thailand-Myanmar Nyaung Oo Phee Island. Therefore the travel agency can utilize and expand its customer base.

Keywords: Traveling Program, Andaman Sea, Thailand-Myanmar.


การจัดโปรแกรมนำเที่ยวทะเลอันดามันไทย –พม่า นาวโอพี / Andaman Thai-Myanmar Nyaungoophee traveling program

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 144
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code