เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟเส้นทางวังเวียง–เวียงจันทน์–หลวงพระบางของบริษัทเลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟเส้นทางวังเวียง–เวียงจันทน์–หลวงพระบางของบริษัทเลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด
Train line route Vang Vieng-Vientiane-Luang Prabang of Lover Travel Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปิยพร ศรีชัย, นางสาวฐิติรัตนน์  อินนา, นางสาวพิชญา  ห้วยหงษ์ทอง
Miss Piyaporn  Saichai, Miss Thitirat  Inna, Miss Pichaya  Huayhongthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กฤป จุระกะนิตย์
Mr. Krip Jurakanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ปิยพร ศรีชัย, ฐิติรัตนน์ อินนา และ พิชญา ห้วยหงษ์ทอง. (2562). เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟเส้นทางวังเวียง–เวียงจันทน์–หลวงพระบางของบริษัทเลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด เป็นบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทางบริษัทได้มีการพัฒนาและบริหารจัดการระบบต่างๆภายในบริษัท รวมถึงการให้บริการจัดโปรแกรมนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และยังมีบริการรับจองโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร บัตรโดยสารบนเครื่องบิน

คณะผู้จัดทำได้ออกสหกิจศึกษาที่ บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด และได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ในการประสานงาน จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟซึ่งเป็นที่นิยมของลูกค้า คณะผู้จัดทำจึงได้นำความรู้ที่ได้จากการปฎิบัติหน้าที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ เส้นทางวังเวียง – เวียงจันทร์- หลวงพระบาง ของบริษัท เลิฟเวอร์แทรเวล จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้มีทางเลือกหลากหลาย และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด

คำสำคัญ: เส้นทางวังเวียง, เวียงจันทน์, หลวงพระบาง, บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด


Abstract

Lover Travel Company Limited expands continually in the from tourism. In the last 5 years, the company has been developing internal systems in the company and created tour programs for both international tourism and domestic tourism. In addition, it includes other related service, such as hotel booking, restaurant reservation, as well as booking flight tickets.

The organizers have been cooperating with Lover Travel Co. Ltd., and have been assigned to perform coordinating duties. We recognized the popular tourist train routes, and have brought the knowledge from the use of the benefits by opening the tourist train route; Vang Vieng – Vientiane – Luang Prabang: for the company in order to fulfill demand of customer, by providing more choices. Moreover, it can increase income for the company.

Keywords:  Vang Vieng, Vientiane, Luang Prabang, Lover Travel Company Limited.


เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟเส้นทางวังเวียง–เวียงจันทน์–หลวงพระบางของบริษัทเลิฟเวอร์ แทรเวล จำกัด / Train line route Vang Vieng-Vientiane-Luang Prabang of Lover Travel Company Limited

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 170
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code