การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เซล สำหรับการคำนวณหาสเปคสินค้า

Last modified: December 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เซล สำหรับการคำนวณหาสเปคสินค้า
Application of Excel Program to Calculate Product Specification
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ศิวนาถ เจียรวงศ์ตระกูล
Miss Siwanart   Jearavongtakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ศิวนาถ เจียรวงศ์ตระกูล. (2562). การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เซล สำหรับการคำนวณหาสเปคสินค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการนำโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซลมาประยุกต์ใช้ในการคำนวณเพื่อหาค่าที่ใช้ในการเลือกสเปคสินค้าของบริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับทางบริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด ในการคำนวณหาค่าที่ใช้ในการเลือกสเปคสินค้า เช่น แรงม้า และ อัตราทด เป็นต้น สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ เกียร์ทดรอบ แบบทดมูเล่ย์, เกียร์ทดรอบ แบบไม่ต้องทดมูเล่ย์, มอเตอร์เกียร์, มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก และ ปั๊มรูท หากมีการนำโปรแกรมเข้ามาช่วยในการคำนวณในการหาค่า สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานของฝ่ายขายมากขึ้น สูตรคำนวณหาสเปคสินค้าและการนำโปรแกรมเอ็กซ์เซลมาประยุกต์ใช้ในการคำนวณหาค่าที่ใช้ในการเลือกสเปคสินค้าได้ถูกนำเสนออย่างละเอียดในรายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้

คำสำคัญ: ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล, สเปคสินค้า, มอเตอร์เกียร์


Abstract

This cooperative education report presented knowledge about using Microsoft Excel to calculate value which were used for choosing product specification of Fluid Mechanic Supply Co., Ltd.. To calculate value, which was used for choosing product specification such as horse power and gear ratio for industrial products, e.g., worm gear, worm gear with pulley, helical gear motor, compact gear motor, and roots – type blower. Using the program for calculating to find value can be increased convenience for the work of salesman or saleswoman. Calculating formulas for product specification and using Microsoft Excel to calculate values which was used for choosing product specification have been thoroughly presented in this cooperative education report.

Keywords:  Microsoft Excel, Product Specification, Gear Motor.


การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เซล สำหรับการคำนวณหาสเปคสินค้า | Application of Excel Program to Calculate Product Specification

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 579
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print