แนวทางการตรวจสอบรายได้ของธุรกิจประเภทจำหน่ายและนำเข้าเครื่องจักร

Last modified: May 26, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แนวทางการตรวจสอบรายได้ของธุรกิจประเภทจำหน่ายและนำเข้าเครื่องจักร
Audit Planning for Businesses Imported Machinery
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุพิชญา เพชรอุด 5604300461,นางสาวฟาลิดา เจริญ 5604300471,นางสาวนพรัตน์ พารารักษ์ 5604320036
Miss Supichaya Petchoud, Miss Falida Charoen, Miss Nopparat Pararak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

สุพิชญา เพชรอุด, ฟาลิดา เจริญ และนพรัตน์ พารารักษ์. (2558). แนวทางการตรวจสอบรายได้ของธุรกิจประเภทจำหน่ายและนำเข้าเครื่องจักร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สํานักงานสอบบัญชี กมลบวร จํากัด บริษัทได้ดําเนินธุรกิจให้บริการงานด้านการสอบบัญชีและบริการงานที่ให้ความเชื่อมั่น ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป การตรวจสอบระบบบัญชีอื่นๆ, ให้คําปรึกษาด้านบัญชี และทางด้านภาษีอากร จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท สํานักงานสอบบัญชี กมลบวร จํากัด ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในตําแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานตรวจสอบบัญชี โดยได้รับมอบหมาย ในการ ปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี เช่น การวางแผนการตรวจสอบ, วิธีการตรวจสอบ, เทคนิคการตรวจสอบ, ดัชนีกระดาษทําการอ้างอิง, และกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ สําหรับธุรกิจนําเข้าเครื่องจักร เป็นต้น การวางแนวการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานในการสอบบัญชีที่ เหมาะสมที่ช่วยให้ผู้สอบบัญชี สามารถ กําหนดขอบเขตในการตรวจสอบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สําหรับการทํางานในวิชาชีพบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นําไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คําสําคัญ : แนวการสอบบัญชี, เทคนิคการตรวจสอบ, การวางแผนการตรวจสอบ


 แนวทางการตรวจสอบรายได้ของธุรกิจประเภทจำหน่ายและนำเข้าเครื่องจักร | Audit Planning for Businesses Imported Machinery

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

New layer…
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 62
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code