การยื่นงบการเงินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)

Last modified: September 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การยื่นงบการเงินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)
Filing of Financial Statements Through The DBD’s (E-Filing) System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว เมธาวี สุวรรณวงษ์     
Miss. Methawee  Suwanwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr.Itthisak   Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

เมธาวี สุวรรณวงษ์. (2558). การยื่นงบการเงินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท เอบีกรุ๊ป ธุรกิจการบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบัญชีและภาษีอากร ลักษณะการประกอบกิจการ ได้แก่ การจัดทำบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายประมวลรัษฎากร รวมถึงให้บริการนําส่งงบการเงิน  โดยได้การรับรองให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท เอบีกรุ๊ป ธุรกิจการบัญชี จำกัด ในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในงานทางด้านบัญชี และภาษีอากร รวมทั้งปฏิบัติงานการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) อีกด้วย ซึ่งสำหรับปี 2559 เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดรูปแบบการยื่นงบการเงินจากเดิมให้ยื่นแบบด้วยเอกสาร เปลี่ยนเป็นการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) ทั้งนี้เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์  โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของผู้ประกอบการ

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สำหรับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ:การยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filling), ความทันสมัย, ความสะดวก


Abstract

A.B. GROUP Accounting Business Co., Ltd. is a company that provides accounting services with accounting standards, accounting advisory services, taxation according to the standard set and Law revenue code and financial statement submitting services. They are also authorized as a quality accounting office by The Department of Business Development.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as an assistant accountant at A.B. GROUP Accounting Business Co., Ltd. The responsibilities included performing accounting and taxation tasks with duties of recording data, one of my duties was the filing of electronic (E-Filing) financial statement. Since 2016, The Department of Business Development has set the form of filing financial statements for online submitting (E-Filing) to become modernized and suitable for circumstances which focus on convenience, expeditious, and reduce the burden of enterprises.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others

Keywords: Financial Statement Electronic (e-Filing), modernization, convenience


การยื่นงบการเงินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) / Filing of Financial Statements Through The DBD’s (E-Filing) System

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 398
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code