กระบวนการจัดทำบัญชี บริษัท จตุรัตน์ แอคเคาท์ ติ้งแอนด์ แทกซ์ จำกัด

Last modified: September 5, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการจัดทำบัญชี บริษัท จตุรัตน์ แอคเคาท์ ติ้งแอนด์ แทกซ์ จำกัด
Procedures the accounting documents for client of Jaturat Accounting and Tax Co.,Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธิติสุดา  ศรีสำราญ
Miss.Thitisuda  Srisumran
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr.Itthisak Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ธิติสุดา  ศรีสำราญ. (2558). กระบวนการจัดทำบัญชี บริษัท จตุรัตน์ แอคเคาท์ ติ้งแอนด์ แทกซ์ จำกัด . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท จตุรัตน์  แอคเคาท์  ติ้งแอนด์  แทกซ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบัญชี และภาษีอากร ลักษณะการประกอบกิจการ ได้แก่ การจัดทำบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายประมวลรัษฎากร  โดยได้การรับรองให้เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท จตุรัตน์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์แทกซ์ จำกัด ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี  เช่น การคัดแยกเอกสารซื้อ-ขาย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การบันทึกบัญชีด้านการซื้อ-ขายสินค้า งานทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม การตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด การจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(Formula Winning) จนถึงการออกรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย เพื่อเตรียมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สำหรับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(formula winning),รายงานภาษีซื้อ- ภาษีขาย, แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)


Abstract

Jaturat Accounting and Tax Co.,Ltd.  is a company that provides accounting services with accounting standards, and accounting advisory services, and taxation according to the standard set and Law revenue code. They are also authorized as quality accounting office by Department of Business Development.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as an assistant accountant at Jaturat Accounting and Tax Co., Ltd. The responsibilities included performing accounting tasks with duties of recording data, recording accounting items for purchase-sale transactions, such as audit of the Value Add Tax (Vat) document and to follow according to the law and accounting procedures used by the accounting program (Formula Winning) and reporting the input-output tax for the preparation to filing the Value Add Tax return  (P.P.30).

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords: Accounting Program (formula winning), Reporting the Input tax – Output tax, From Value add tax return  (P.P.30).


กระบวนการจัดทำบัญชี บริษัท จตุรัตน์ แอคเคาท์ ติ้งแอนด์ แทกซ์ จำกัด Procedures the accounting documents for client of Jaturat Accounting and Tax Co., Ltd.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1076
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code