โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการ RDSMEs กรมสรรพากร

Last modified: September 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการ RDSMEs  กรมสรรพากร
Procedures for Accounting Software RDSMEs of The Revenue Department
ชื่อนักศึกษา:
Author:
 นางสาววลินดา  สุระทด, นางสาวอริสา สุขสโมสร, นางสาววรัญญา จ่าแดง
 Miss.Walinda  Suratod, Miss.ArisaSuksamosorn,  Miss.Waranya  Chadaeng
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr.Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

วลินดา  สุระทด, อริสา  สุขสโมสร และวรัญญา  จ่าแดง. (2558). โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการ RDSMEs  กรมสรรพากร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 26 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรวบรวมภาษีอย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสมแก่ผู้เสียภาษี  ให้บริการที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้เสียภาษีทุกคน พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้เสียภาษีเกี่ยวกับสิทธิ และความรับผิดชอบภายใต้กฏหมาย สนับสนุนมาตรการที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาในสำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 26 ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานตรวจสอบภาษี  โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน ได้แก่ ตรวจสอบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม, ใบกำกับภาษีซื้อ และภาษีขาย ,ใบกำกับภาษีปลอม และแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 เป็นต้น โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีเพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบการ เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของกฎหมายประมวลรัษฎากร ผ่านการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอย่างง่าย RDSMEs ทั้งนี้ กรมสรรพากรมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จัดทำบัญชี งบการเงิน และนำส่งภาษีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ จึงจัดให้มีการใช้ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอย่างง่าย สำหรับผู้ประกอบการ RDSMEs (SMEs Accounting Software)

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สำหรับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: แบบแสดงรายการ ภ.พ.30, โปรแกรมบัญชีอย่างง่าย RDSMEs, ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs


Abstract

Bangkok Area Revenue office 26 are responsible to collect all taxes efficiently at an appropriate level to taxpayers, giving high quality services to all taxpayers, advising taxpayers on their rights and responsibilities under the law, and advocate necessary measures in order to promote efficiency in tax collection.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as an assistant audit officer at Bangkok Area Revenue office 26. The responsibilities included audit of Value Add Tax (VAT) documents to be sure they are correct according to the law,  reporting the input – output tax for preparation of filing the Value Add Tax return (P.P.30), as well as supervise operation of enterprises tax practices or handing the tax returns, in accordance with the requirements of regulation law code. The Revenue Department support measures for entrepreneurs accounting preparation, financial statements, and paying tax properly. These will be represented by real growth in their business, and the accounting program (RDSMEs) will be available for them and SMEs.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others

Keywords:  accounting program (RDSMEs), Value Add Tax return (P.P.30), SMEs


 โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการ RDSMEs  กรมสรรพากร / Procedures for Accounting Software RDSMEs of The Revenue Department.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2639
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code