การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านเงินรับ-จ่าย

Last modified: December 18, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านเงินรับ-จ่าย
Auditing for Recording Payment and Cash Receipts in the Daily Cash Balance Report of  the Savings Cooperatives
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกนกวรรณ นพปฐมพงศ์, นางสาวทัศนีย์วรรณ ศรีชัยภูมิ, นางสาวยุวดี วงค์แก้ว
Ms.Kanokwan Noppathompong, Ms.Tassaneewan Srichaiyaphoom, Ms.Yawadee Wongkaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์   หลายรัตนกุล
Mr.Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

กนกวรรณ นพปฐมพงศ์, ทัศนีย์วรรณ ศรีชัยภูมิ และยุวดี วงค์แก้ว. (2558). การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านเงินรับ-จ่าย . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด  ให้บริการด้านการตรวจสอบบริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วน  สหกรณ์และอื่นๆ  ให้บริการทางบัญชี  บริการทางภาษีอากร  บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการบันทึกการจ่ายเงิน-การรับเงินในรายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการตรวจสอบ โดยทำการศึกษากฎและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ วิธีการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน  วิธีการตรวจสอบการจ่ายเงินประจำวัน และเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาคือ คณะผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน  มีทักษะการตรวจสอบที่จะนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพในอนาคต  และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ:  สหกรณ์ออมทรัพย์,  การตรวจสอบ, เอกสารที่เกี่ยวข้อง


Abstract

The Montree Audit and Law Co. Ltd.’s business lines are auditing for companies, partnerships, cooperatives, etc., and include accounting services, tax services, business registration services and other related services. While attending the internship under cooperative program at the Montree Audit and Law Co. Ltd., the team was assigned to audit for recording payment and cash receipts in the daily cash balance report of  the savings cooperatives and  related documents.

This project was designed to improve knowledge understanding and the skills of auditing through studying rules and regulations of the savings cooperatives,  the procedures for daily payments, the procedures for daily cash receipts and related documents.  The result was that the team had gained knowledge and understanding of the procedures of auditing for recording payment and cash receipts in the daily cash balance report of  the savings cooperatives. Having confidence in future careers  and with the goal that this project will be beneficial to interested parties.

Keywords: Savings cooperative, Auditing, Related documents.


การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านเงินรับ-จ่าย / Auditing for Recording Payment and Cash Receipts in the Daily Cash Balance Report of  the Savings Cooperatives

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 466
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code