หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

Last modified: December 17, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
Auditing the Procedures of Providing Loans to Members  of  the Savings Cooperatives
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศศิธร บุตรทรัพย์, นางสาวเกศรินทร์ หมวกลาว, นางสาวเขมิกา แสงสวรรค์
Ms.Sasithorn Butsub, Ms.Ketsarin Mualoa, Ms.Kemiga  Saengsawan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr.Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ศศิธร บุตรทรัพย์, เกศรินทร์ หมวกลาว และ เขมิกา แสงสวรรค์. (2558). หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด  ให้บริการด้านการตรวจสอบบริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วน  สหกรณ์และอื่นๆ  ให้บริการทางบัญชี  บริการทางภาษีอากร  บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการให้สินเชื่อแก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ก่อนหน้านี้คณะผู้จัดทำยังไม่มีทักษะการตรวจสอบ  จึงทำให้งานเกิดความล่าช้า และใช้เวลามาก

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน  คณะผู้จัดทำได้ศึกษากฎและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์  ขั้นตอนการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ และเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาคือ คณะผู้จัดทำมีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ  มีทักษะการปฏิบัติงานที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

คำสำคัญ: สหกรณ์ออมทรัพย์, การตรวจสอบ, เงินกู้


Abstract

The Montree Audit and Law Co. Ltd.’s business lines are auditing for companies, partnerships, cooperatives, etc., including accounting services, tax services, business registration services and other related services. While attending the internship under cooperative program at the Montree Audit and Law Co. Ltd., the team was assigned to audit the procedures of providing loans to members  of  the savings cooperatives and  related documents. Previously, the team did not have the skills of auditing, this caused delays and was time consuming.

This project was designed to improve the skills of auditing. The team studied rules and regulations of the savings cooperatives,  the procedures of providing loans to members  of  the savings cooperatives, and related documents.  The result was that the team had gained understanding the procedures of providing loans and gaining the skills of auditing in order to apply in future careers.

Keywords: Savings cooperative, Auditing, Loans.


หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ / Auditing the Procedures of Providing Loans to Members  of  the Savings Cooperatives

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 77
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code