แนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าเครื่องจักร

Last modified: September 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าเครื่องจักร
Audit planning for Businesses Imported Machinery
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุพิชญา เพชรอุด, นางสาวฟาลิดา เจริญ, นางสาวนพรัตน์ พารารักษ์
Miss.Supichaya Petchoud, Miss.Falida  Charoen, Miss Nopparat Pararak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr.Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

สุพิชญา เพชรอุด, ฟาลิดา เจริญ, นพรัตน์ พารารักษ์. (2558). แนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าเครื่องจักร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านการสอบบัญชี และบริการงานที่ให้ความเชื่อมั่น ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป การตรวจสอบระบบบัญชีอื่นๆ, ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และทางด้านภาษีอากร

จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด ในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานผู้ช่วยพนักงานตรวจสอบบัญชี  โดยได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบบัญชี  เช่น การวางแผนการตรวจสอบ, วิธีการตรวจสอบ, เทคนิคการตรวจสอบ, ดัชนีกระดาษทำการอ้างอิง, และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบสำหรับธุรกิจนำเข้าเครื่องจักร เป็นต้น การวางแนวการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานในการสอบบัญชีที่ เหมาะสมที่ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สำหรับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: แนวการสอบบัญชี, เทคนิคการตรวจสอบ, การวางแผนการตรวจสอบ


Abstract

Kamol Bavorn Auditing Office Co.,Ltd. provides auditing, assurance engagement service with Thai standards on auditing, accounting system audit, taxation law and accounting advisory services.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned as an assistant auditor at Kamol Bavorn Audit Office Co.,Ltd. The responsibilities were to perform audit planning and control, auditing method, audit technique, index for reference, and definition of audit framework for Businesses Imported Machinery and others. These audit programs help in the process to locate audit evidence that will help the auditor to determine the framework of the audit by comparing contradictory data and falsified key information so that the standards of the audit is formed.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords:  Audit planning, Index for reference, Audit technique


แนวทางการตรวจสอบบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้าเครื่องจักร / Audit planning for Businesses Imported Machinery

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 180
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code